Jaarvergadering stichting dorpsbelangen

Hierbij nodigen we alle inwoners van Spijk uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Wanneer: woensdag 22 maart 2017
Tijd: 20.00 uur. U kunt de stukken vanaf 19.30 uur inzien.
Locatie: MFC Spijk (pro rege)

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2016
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk.

Johnny Sikkema (voorzitter)
Henk Stinissen (penningmeester)
Eugenie de Vries (secretaris)