Dorpsbelangen Spijk

Stichting Dorpsbelangen Spijk

Stichting Dorpsbelangen Spijk is opgericht op 4 december 1961, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02080652

Stichting Dorpsbelangen Spijk is een spreekbuis voor de bewoners, ondernemers, verenigingen en diverse werkgroepen in Spijk.  We vormen een verbinding tussen gemeente, provincie en dorp en streven na de leefbaarheid van het dorp zo goed mogelijk op peil te houden.

Tijdens het ontwikkelen van de dorpsvisie “Kiek op Spiek” (2019/2020) hebben wij een goed beeld gekregen van wat er bij onze bewoners speelt en leeft. De belangrijkste punten zijn ondergebracht in 10 thema’s. De afgelopen jaren zijn we hier al samen met bewoners mee aan de slag gegaan en daar gaan we de komende jaren mee verder. Dit alles om Spijk zo gezond mogelijk te houden voor nu en in de toekomst! 

Binnen vier thema’s -Wonen, Groen , Recreëren en Verkeer-  zijn inmiddels ontwikkelingen gaande. Er zijn diverse plannen voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige scholen “de Borgstee” en “Fiepco Coolman”.  Nieuwe paden en verbeterde wandelroutes staan op het programma, evenals een vogelkijkwand. Het verkeer en de veiligheid heeft onze voortdurende aandacht.

Enkele activiteiten die door/ namens st. Dorpsbelangen Spijk georganiseerd worden:

dorpsagenda overleg, nieuwjaarsvisite, herdenking 4 mei, jaarmarkt, feestweek, Spijksterdag en sinterklaasintocht.

Spijkster Vlag kopen?

Ook graag eigenaar worden van een Spijkstervlag? Dat kan! Voor €35,- kunt u al beschikken over een kleine (gevel) vlag. Een grote is verkrijgbaar voor €55,-. Verbeterde kwaliteit! Bestellen kan via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl 

Vlaggen kunnen ook opgehaald worden bij Jannie Pijper aan de Tweehuizerweg 5.

Springkussen huren?

Dorpsbelangen beschikt over een groot- en klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren, dan is dit mogelijk. Wij vragen een borg van €30,- en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Voor meer vragen kunt u ons mailen.

Dorpsbudget

Het dorpsbudget is een subsidie die wordt aangevraagd en beheerd door Dorpsbelangen. Het dorpsbudget is een vast bedrag voor een dorp, aangevuld met een bedrag per inwoner en bedraagt voor 2023 ongeveer € 6400,- . Besteding van dit budget is gebonden aan ‘spelregels’ vanuit de gemeente. Het budget dient besteed te worden aan niet commerciële activiteiten of evenementen en dient ten goede te komen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. Dit binnen de verschillende thema’s: welzijn, cultuur (historisch), gezondheid, sport, recreatie, educatie, natuur of milieu. Over de besteding van het budget wordt steekproefsgewijs verantwoording afgelegd. Meer informatie of het indienen van een aanvraag kan via dorpsbudgetspijk@gmail.com

 

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Spijk per 01-12-2022

Voorzitter: Nanco Nanninga
Secretaris: Aafke Dijkman – Keizer
Penningmeester: Henk Pilon
Bestuursleden: Jannie Pijper, Nina Mertens, Joke Arends

Wij vergaderen 1x in de maand. Het is mogelijk om gesprekstijd aan te vragen. 

Dit kan via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl.

Ons correspondentieadres: Zwarteweg 8, 9909 BG Spijk GN.

We hebben momenteel een (te) klein bestuur. Dat betekent dat we niet altijd alles direct kunnen oppakken wat zich aandient. We zijn erg blij dat er inwoners zijn die zich namens Stichting Dorpsbelangen inzetten voor specifieke vraagstukken. Hun kennis, kunde en inzet is van grote waarde.

Op dit moment is er zeker nog ruimte voor nieuwe bestuursleden. Wees welkom!

 

Donateur worden?

Donateur worden kan al vanaf €7,50 per jaar. Via ons mailadres dorpsbelangenspijk@hotmail.nl kunt u donateur worden. U ontvangt dan van ons een incassoformulier.

 

 

Privacyreglement Stichting Dorpsbelangen Spijk.
(gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)
Versie: maart 2019
Bijlage: voorbeeld doorlopende machtiging

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van de Stichting Dorpsbelangen Spijk omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 1                    Begrippen

 • Het bestuur zijn de mensen die gekozen en daadwerkelijk ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 • De stichting heeft geen leden, maar donateurs.
 • Onder persoonsgegevens wordt verstaan: Achternaam, voornaam (voorletters) adres, bankrekeningnummer, e-mailadres, postadres, start donateurschap.
 • Onder stichting wordt verstaan Stichting Dorpsbelangen Spijk, zoals vastgelegd in de statuten.
 • Bewaartermijnen bij het bestuur geldt voor het opslaan van het eventueel papieren en digitale archief.
 • Gegevens worden zoveel mogelijk beveiligd en digitaal bewaard.
 • Het bestuur van de stichting Dorpsbelangen betreft de voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.

Artikel 2                    Beheer van Persoonsgegevens

 1. De in artikel 1 onder 3 genoemde gegevens, of een deel daarvan, voor zover nodig worden beheerd en verwerkt.
 2. De stichting heeft deze gegevens nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde stichting en geldt voor onderstaande doeleinden.
 • Het eventueel uitnodigen van donateurs voor een vergadering. (mail- of postadres)
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten, festiviteiten, verspreiden van nieuws e.d. (mail.of postadres).
 • Om snel contact op te kunnen nemen. (telefoonnummer)
 • Overige correspondentie aan donateurs. (mail- of postadres)
 • Om functionarissen te kunnen aanschrijven (bestuursfuncties, mail-postadres)

Artikel 3                    Bewaren van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zullen nooit op een externe digitale gegevensdrager zoals een USB-stick opgeslagen worden. Dit i.v.m. mogelijk verlies van gegevens.
 2. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon donateur, bestuurslid, of op andere wijze betrokken is bij genoemde stichting.
 3. Zodra een donateur of andere betrokkene bij de stichting zijn betrokkenheid opgeeft, of bezwaar maakt tegen het vastleggen van zijn gegevens, worden zijn/haar gegevens binnen de daarvoor geldende termijn
 4. Het bewaren en verwijderen van gegevens is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Andere bestuursleden bewaren, wijzigen, of verwijderen geen persoonlijke data.
 5. Alle gegevens worden vastgelegd op 1 computer, die voldoende beveiligd is met antivirus programmatuur. Vastleggen en bewerken van gegevens wordt uitgevoerd met daarvoor reeds erkende en beveiligde programma’s als Microsoft Word en Excel.
 6. Deze computer wordt ook uitsluitend gebruikt voor genoemde doeleinden van de Stichting Dorpsbelangen.

Artikel 4                    Verstrekken van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van donateurs, bestuursleden of anderen betrokken bij de Stichting worden NIET verspreid aan derden of eigen donateurs.
 2. De persoonsgegevens worden eventueel gedeeld met bestuursleden wanneer deze noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden of evenementen o.i.d.
 3. Bij het versturen van berichten wordt er altijd gebruik gemaakt van de BCC optie zodat gegevens (mailadres)niet zichtbaar zijn voor anderen.
 4. Indien een donateur kiest voor een doorlopende machtiging m.b.t. incasso, wordt 1 x per jaar een Sepa incasso uitgevoerd via een beveiligde verbinding met de bank.

Artikel 5                    Rechten van een donateur, lid

 1. Een donateur of lid van de Stichting kan altijd vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ze worden opgeslagen. Uiterlijk binnen vier weken wordt inzage gegeven in de opgenomen gegevens.
 2. Een donateur, lid kan altijd de toestemming voor het verwerken van de gegevens intrekken.
 3. Een donateur/lid geeft actief en ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens door op het inschrijfformulier een hokje aan te kruisen, of zijn handtekening te plaatsen.
 4. Bij weigering van een of beide is er dus geen toestemming gegeven voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens. Het bestuur kan dan besluiten het lidmaatschap, donateurschap te beëindigen.

Artikel 6                    Beeldmateriaal

 1. Tijdens activiteiten van de stichting wordt beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s gemaakt.
 2. Een donateur, deelnemer, lid kan aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. Dat gebeurt bij voorkeur voorafgaande aan het evenement. Het moment waarop begonnen wordt met opnames.
 3. Ook achteraf kan een lid, donateur, deelnemer kenbaar maken dat hij/zij niet wil dat hij/zij zichtbaar in beeld is.
 4. Bij inschrijving of alsnog bevestiging verklaard donateur, lid of anders betrokkene geen bezwaar te hebben en toestemming verleend tot gebruik/publicatie van het beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is.
 5. Indien betrokkene geen toestemming geeft wordt al het beeldmateriaal vernietigd, voor zover mogelijk, en niet gebruikt voor publicatie.
 6. Stichting Dorpsbelangen is niet verantwoordelijk voor door derden opgenomen beeldmateriaal, op welke wijze dan ook.
 7. Het beeldmateriaal zal eventueel gebruikt worden voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, verslagen van evenementen, website en uitnodigingen voor donateurs, leden en bestuur.

Artikel 7                    Privacy beleid

 1. Het privacy beleid is een vast agendapunt op de jaarvergadering.
 2. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen.

Artikel 8                    Website

 1. Stichting Dorpsbelangen heeft geen eigen website, maar is onderdeel van www.spijk.net.
 2. Voor wat betreft eventueel cookiebeleid, of de wijze van vastleggen van gegevens wordt verwezen naar die site.
 3. De stichting is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden.

Artikel 9                    Datalek

 1. Bij een grove schending van rechten van betrokkenen zoals het lekken van gegevens, zal de autoriteit persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis gesteld worden.
 2. Bij constatering van een datalek dienen donateurs en leden zo spoedig mogelijk melding te maken.
 3. Stichting Dorpsbelangen maakt gebruik van slechts 1 computer om gegevens vast te leggen. Regelmatig worden back-ups van gegevens gemaakt. Deze computer is voldoende beveiligd, evenals de back-ups.
 4. Bij een slechts geringe kans op schending van de rechten van de betrokkenen zal de autoriteit persoonsgegevens niet in kennis gesteld worden gesteld (art.33.1 van de AVG)
 5. In alle gevallen zullen donateurs, betrokkenen, leden in kennis gesteld worden.
 6. De (penningmeester), of het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie zal een registratie van de genomen acties bijhouden.
 7. De stichting stelt een protocol op hoe men dient om te gaan met een datalek.

Artikel 10/11

Overtreding van dit privacyreglement kan voor bestuursleden en donateurs maatregelen ten gevolge hebben.

In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit privacyreglement beslist de verantwoordelijke.

Artikel 11                                   Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement beslist de verantwoordelijke. In alle gevallen is bestaande wetgeving m.b.t. privacy leidend.

Artikel 12                                   Openbaarmaking en inwerkingtreding

Op verzoek wordt dit privacyreglement verstrekt of ter beschikking gesteld aan een ieder die betrokken is bij de Stichting Dorpsbelangen, of daarvan deel wil uitmaken. Dit privacyreglement is eveneens ter beschikking via www.spijk.net.

Artikel 13                                   Slotbepaling

Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van de persoonsgegevens de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG van toepassing zijn. Privacywetgeving is onderhevig aan regelmatige aanpassingen en wijzigingen, let dus op het juiste versienummer.

Bestuur stichting dorpsbelangen Spijk