De Tafel van 2 december in het kort

In de laatste vergadering van 2014 blikte directeur Peter Kruyt van het nieuwe Centrum voor Veilig Wonen (CVW) vooruit naar het prille begin van 2015, wanneer ‘zijn’ centrum van start gaat. En nam Jos De Groot afscheid. Hij zat aan Tafel namens het ministerie van EZ en vertrekt omdat hij een nieuwe baan heeft bij het ministerie.
Commissie Bijzondere Situaties
Een aantal deelnemers aan Tafel uit zorgen over de effectiviteit van de Commissie Bijzondere Situaties, die mensen met ernstige problemen door aardbevingen de helpende hand kan bieden. Een delegatie van de Tafel gaat de knelpunten in de uitvoering met de commissie bespreken en oplossingen verkennen.
Schadeafhandeling De Tafel heeft het schadeprotocol van de NAM laten doorlichten. De adviezen die daaruit voortkwamen en die vooral neerkomen op het centraal stellen van de bewoner met schade, worden verwerkt in een nieuw proces van schadeafhandeling. De werkgroep die daarmee bezig is, streeft ernaar om op 12 januari een basismodel te presenteren, waar het CVW en de NAM zich in kunnen vinden.
In een brief aan minister Kamp pleit de Dialoogtafel voor een snellere afhandeling van complexe schades. De Tafel wil dat er een mogelijkheid komt om in lang slepende kwesties de knoop te laten door hakken door een onafhankelijke instantie.
Centrum voor Veilig Wonen
Directeur Peter Kruyt van het Centrum voor Veilig Wonen is anderhalve maand bezig met het opzetten van zijn bedrijf, dat op 5 januari start. 800 mensen hebben gesolliciteerd bij het centrum in Appingedam. De uitgangspunten van het CVW zijn volgens Kruyt: Veiligheid voorop en de bewoner centraal. Het CVW wil de kwaliteit in de uitvoering verhogen. Het beeld is dat het CVW vanaf 1 januari de schadeafhandeling van de NAM overneemt. Dat is maar gedeeltelijk het geval, vanaf die datum komen alle nieuwe gevallen bij het CVW. De bestaande blijven in principe eerst bij de NAM. Aan de NAM wordt gevraagd inzicht te geven in aard en omvang van de schadedossiers die zij zelf in beheer houden, hoe zij de afbouw van die dossiers gaan organiseren en hoe zij het verschil in wijze van afhandeling door NAM en CVW zo klein mogelijk houden.
Overleg overheden en NAM
William Moorlag van de provincie gaf een toelichting op het overleg dat gaande is tussen overheden en de NAM. Het akkoord dat die partijen in januari sloten biedt niet lager een goed antwoord op de problematiek. De afbakening van het gebied bijvoorbeeld vraagt nadere afspraken. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Groningen hebben inmiddels ook met aardbevingen te maken. Dat levert knelpunten op, omdat bijvoorbeeld de regelingen voor waardevermeerdering en waardedaling niet gelden voor inwoners van die gemeenten. De vermoedelijke impact op het gebied door het preventief versterken vraagt ook nader overleg.
Tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen
Aan de tijdelijke regeling is de mogelijkheid toegevoegd om als collectief een aanvraag in te dienen.
Burgemeester Rodenboog wijst er op dat vooral oudere mensen moeite hebben met het digitaal aanvragen van deze vergoeding voor energiebesparende maatregelen. Er is een mogelijkheid om de regeling per post aan te vragen, dat kan door eerst telefonisch contact op te nemen met SNN.
Waardedaling
De bestaande regeling voor waardedaling van woningen van de NAM wordt verbeterd. De NAM staat open voor aanpassing, bijvoorbeeld wat betreft het gebied waarvoor de regeling geldt en de mogelijkheden om ook bedrijfsgebouwen op te nemen. Een werkgroep gaat hiermee aan de slag. De vraag hoe de regeling kan bijdragen aan de verkoopbaarheid van het huis komt expliciet aan de orde. De werkgroep gaat zich ook bezighouden met het onderzoek naar het effect van aardbevingen op de totale woningmarkt in Noordoost Groningen.
Mestkelders
LTO en NAM zijn in goed overleg bezig met een speciale aanpak van beschadigde mestkelders in het aardbevingsgebied. Daarbij is ook de Grontmij betrokken. LTO pleit er voor om deze werkwijze, die bijna klaar is, op te nemen in het nieuwe schadeprotocol.