Geen draagvlak voor zonnepark Nooitgedacht

Inwoners van het buurtschap Nooitgedacht e.o. laten samen met Stichting Dorpsbelangen Spijk weten dat er geen draagvlak is voor een “zonnepark Nooitgedacht”. De Duitse energiemaatschappij KRONOS is voornemens om bij Nooitgedacht een zonnepark van 12 ha te realiseren. Dit zou dan deel uitmaken, naast Stedum en Geefsweer, van een pilotproject, opgezet door de gemeente Eemsdelta. Op maandag 31 januari 2022 heeft er een overleg plaatsgevonden met de beleidsadviseur Energie & Milieu, de gebiedsregisseur (beiden van de gemeente Eemsdelta), een afgevaardigde van de bewoners van Nooitgedacht e.o. en de voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Spijk.

De inhoud van het overleg kan als volgt worden weergegeven.
Omwonenden zijn tegen een zonnepark op genoemde locatie, mede omdat het zicht op de natuur nog meer ontnomen wordt door hoge stellages met zonnepanelen. De omgeving wordt immers al vervuild door het zicht op vele oude en nieuwe elektriciteitsmasten, windmolens en andere bestaande en toekomstige industriële bouwwerken. Er is daarom geen enkel draagvlak voor dit project. Het initiatief voor een zonnepark komt niet van de inwoners van Nooitgedacht e.o., inwoners van Spijk of van Stichting Dorpsbelangen Spijk. Met elkaar zitten wij hier niet op te wachten.De initiatiefnemer spreekt over participatie. Echter, belanghebbenden hebben hier volstrekt geen belang bij; financiële plannen en onderbouwing ontbreken en/of blijven schemerig.

In het dorp Spijk en in de wijde omgeving daarvan, liggen al vele daken van huizen en boerderijen vol met zonnepanelen, mede door verstrekte subsidiegelden ter compensatie van de aardbevingen. Het opdringen van zonneparken is niet nodig en noodzakelijk voor ons als bewoners. Er zijn vergevorderde plannen om vanuit het Waterschap Noorderzijlvest een zonnepark bij de “Spijksterpompen” aan te leggen. Hier hebben wij geen directe invloed op uit kunnen oefenen, omdat dit de gemeente het Hogeland betreft. Maar hemelsbreed ligt ook dit park slechts een kilometer buiten Spijk. In de Eemshaven is inmiddels ook een binnendijk over een afstand van vele kilometers volledig belegd met zonnepanelen. En vanuit Spijk en omgeving zie je in de grote omtrek de verlichting van de vele nieuwgebouwde hoge windmolens. Kortom, op deze wijze hebben Spijk en omgeving hun steentje al meer dan genoeg bijgedragen aan de energietransitie en industrialisatie. De uitbreiding in de Oostpolder en in de Eemshaven zullen verder geen goed doen aan de rust en ruimte rondom Spijk. Hoogwaardig en noodzakelijk geachte landbouwgronden gaan verloren door de zonneparken. Hier kan en mag geen sprake van zijn anno 2022. Verder is het een grove aantasting van een mooi open landschap en dit valt niet te verstoppen achter bosschages en dergelijke. Van een landschappelijke aanpassing kan in deze open structuur nooit sprake zijn.

Onze overheid heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat de betrokken partijen eerst kijken of zonnepanelen op gebouwen kunnen worden gelegd. Hierna pas op ongebruikte terreinen in bebouwd gebied, zoals vuilnisbelten en bermen van spoor en autowegen. Dit alles is vastgelegd in de zogenóemde ‘zonneladder’ . De zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is.

Stichting Dorpsbelangen Spijk heeft zich in haar laatste bestuursvergadering duidelijk uitgesproken tegen welke vorm van een zonnepark dan ook op of rond Spijk en aangrenzende buurtschappen. Dit om te voorkomen dat er na een zonnepark “Spijksterriet”, en zonnepark “Nooitgedacht” weer een nieuw project op gaat doemen. Niet omdat we tegen zonne- en windenergie zijn, maar omdat Spijk e.o. haar verplichting al meer dan voldoende heeft vervuld.

Bewoners Nooitgedacht
Bestuur st Dorpsbelangen Spijk

*foto Linda Scheltens

Dorpsagenda