Woonvisie Eemsdelta van krimp naar groei

College van B en W stelt woonvisie Eemsdelta ‘met vertrouwen aan de slag’ 2022-2032 vast. Komende tien jaar zijn naar schatting 600 woningen extra nodig in gemeente Eemsdelta.

Het college van B en W heeft de woonvisie Eemsdelta ‘met vertrouwen aan de slag’ 2022-2032′ vastgesteld. De woonvisie gaat in op wonen in de gemeente Eemsdelta voor de komende tien jaar. Een uitgebreid woningmarktonderzoek gemaakt in samenwerking met de woningcorporaties en huurdersadviesgroepen diende als basis voor de woonvisie.

Van krimp naar groei: circa 600 woningen extra nodig
Het woningmarktonderzoek toont aan dat er in de gemeente Eemsdelta behoefte is aan uitbreiding van de woningvoorraad zowel in de (sociale) huur- als koopsector. Het gaat om een uitbreiding van gemiddeld 600 woningen in de komende tien jaren. Deze vraag komt bovenop de sloop- en nieuwbouwprojecten. Daarmee maken we van jaren rekening gehouden te hebben met krimp een belangrijke omslag door naar groei. Deze behoefte naar extra woningen komt door de krapte op de woningmarkt, economische ontwikkelingen en de grote vraag naar woningen in de regio Groningen.
Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Steeds meer mensen waarderen het wonen buiten de grote stad en we zien in Eemsdelta de vraag vanuit de stadsregio Groningen structureel toenemen. Deze mogelijkheid om te groeien, grijpen we aan maar wel met kwaliteit en duurzaamheid. We zien de komende tien jaar dan ook met optimisme en lef tegemoet.”

Overal mag wat gebeuren
Om groei van de 600 woningen te realiseren, moeten er snel voldoende locaties beschikbaar zijn om te bouwen. Overal is reden voor toevoeging van extra woningen. Het grootste gedeelte van de woonbehoefte rekenen we toe aan de grote kernen Appingedam (195-250) en Delfzijl (145-225). Daarnaast gaat een belangrijk deel naar centrumdorpen als Loppersum, Middelstum, Spijk en Wagenborgen. Ook in de kleinere dorpen kan op gepaste schaal woninguitbreiding plaatsvinden voor de lokale vraag van onder anderen starters, gezinnen en de vraag naar levensloopbestendige woningen. Er zijn plannen nodig in bijna alle kernen. We willen daarmee tempo maken en extra plekken voor woningbouw tot ontwikkeling brengen. Maar alles is maatwerk en gaat in samenspraak met belanghebbenden.

Daarnaast blijven we werken aan verbetering van de bestaande woningen, vanuit duurzaamheid en betaalbaarheid. Wethouder Annalies Usmany- Dallinga: “We willen inwoners vasthouden en nieuwe inwoners aantrekken met een aangenaam en plezierig woonmilieu met voldoende voorzieningen, plekken voor ontmoeting, een veilige omgeving en een sterk toegenomen woningkwaliteit als gevolg van de versterkingsopgave.”

Groeiende vraag naar sociale huurwoningen
De verwachting is dat er tot 2032 nog zo’n 200 extra sociale huurwoningen nodig zijn om in de groeiende vraag te voorzien, zo’n 20 per jaar. De vraag is het grootst in kernen met voorzieningen. Dan gaat het vooral om woningen met een bad- en slaapkamer beneden, die inzetbaar zijn voor meerdere doelgroepen. Er blijft ook vraag naar nieuwe gezinswoningen, zeker als daar door de versterkingsoperatie veel van gesloopt worden. Bij appartementen is het belangrijk om te kijken naar de locatie: dicht bij (zorg)voorzieningen, op een locatie die goed toegankelijk is voor ouderen. De groeiende vraag naar sociale huurwoningen betekent ook een omslag qua aanpak voor de corporaties die hun strategie jarenlang afstemden op (verwachte) krimp. Directeur-bestuurder Anita Tijsma van woningcorporatie Acantus namens de corporaties: “Met huurders, gemeente en corporaties hebben we goed samengewerkt aan de woonvisie Eemsdelta. Op basis van woningmarktprognoses hebben we een perspectiefvolle visie gemaakt voor deze mooie nieuwe gemeente, waar ruimte is voor goed en betaalbaar wonen met veel diversiteit.”

Prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisaties
De woningbouwcorporaties en huurdersadviesgroepen zijn belangrijke partners in betaalbaar wonen. Met hen maken we afspraken. De woonvisie dient als een belangrijke bouwsteen om samen invulling en uitvoering te geven aan de opgave met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Als gemeente stellen we daar onder andere een gevarieerd woningbouwprogramma tegenover, doen we ons best om gemeentelijke lasten te beperken en helpen we huiseigenaren om energielasten te besparen.

Deze woonvisie gaat uit van groei op korte termijn. Het vraagt ook om realistische blik op de toekomst met oog voor vergrijzing en het feit dat het marktperspectief snel kan veranderen. Daar houden we rekening mee bij het maken van keuzes, plannen en projecten.

Het woningmarktonderzoek en de woonvisie Eemsdelta ‘met vertrouwen aan de slag’ 2022-2032 staan woensdag 9 februari 2022 op de agenda van de vergadering van de raadscommissie. De gemeenteraad neemt een besluit over de woonvisie.

Gemeente Eemsdelta

*foto: Dennis de Groot

Dorpsagenda