Algemene ledenvergadering IJsvereniging

Algemene Ledenvergadering IJsvereniging “ De IJssport”
Wanneer: Donderdag 12-12-2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: In de ijskantine gelegen aan de Zwarteweg 17.

Agenda;
– Opening.
– Kleine verloting onder aanwezigen.
– Mededelingen en ingekomen stukken betreft deze vergadering.
– Notulen ledenvergadering 2018.
– Jaarverslag Secretaris.
– Jaarverslag penningmeester.
– Verslag kascontrolecommissie.
– Pauze.
– Benoeming kascontrolecommissie.
– Bestuursverkiezing:

Piet Jan Schalk ( Niet herkiesbaar )
Henk Smalbil ( Bestuurslid )
Gert-Jan Meijer ( secretaris )
Danny Postma ( Voorzitter )

Tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen eventuele tegenkandidaten zich schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris G.J. Meijer aan de Lage Trijnweg 18A te Spijk.

– Verslag beweegtuin.
– Rondvraag.
– Sluiting.

Bestuur IJsvereniging “De IJssport”
Gert Jan-Meijer

Dorpsagenda