Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk 2024

Agenda algemene ledenvergadering uitvaartvereniging Spijk.
Op 16 mei 2024 is de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Spijk.
Aanvang 20:00 uur, plaats MFC Spiekhoes, Nesweg 1 te Spijk.

Agenda:
01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.
02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.
03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 15 juni 2023.
04 Jaarverslag secretariaat over het jaar 2023.
05 Gedenken overledenen 2023.
06 Behandeling financieel verslag 2023.
07 Verslag en bevindingen kascommissie.
08 Verkiezing kascommissie.
09 Verkiezing bestuursleden: Dhr D. van der Woude is aftredend en herkiesbaar.
De leden mogen tegenkandidaten indienen voor de vacature ledenadministratie, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
10 Pauze.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

Namens het bestuur
Kor Dijkhuizen

Dorpsagenda