Plan van aanpak gemeente Delfzijl

In de gemeente Delfzijl moet iedereen net zo veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan als in de rest van Nederland. De gemeente wil daarom samen met bewoners, de woningcorporaties en NCG zo snel mogelijk verder met de versterking en het veiliger maken van woningen. Hiervoor hebben gemeente en NCG een plan van aanpak gemaakt. Zodra duidelijk is dat dit plan van aanpak uitgevoerd kan worden, gaan gemeente en NCG bewoners hierover informeren.

Waar wachten we op?
Het wachten is op duidelijkheid van minister Wiebes over capaciteit en geld. Er moeten voldoende mensen zijn om huizen te inspecteren en om te berekenen of die huizen voldoen aan de veiligheidsnorm. En er moet genoeg geld zijn om het plan van aanpak uit te voeren. Die zekerheid is er nog steeds niet. De gemeente hoopt dat er op korte termijn duidelijkheid komt. In november hadden we de verwachting dat in januari van dit jaar alles duidelijk zou zijn en dat we bewoners konden informeren over het vervolg. Dat is niet gelukt.

Gemeente heeft garanties nodig
Minister Wiebes geeft aan dat er voldoende capaciteit en geld is voor het opnemen en beoordelen van huizen die een verhoogd risico hebben dat ze niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Het plan van aanpak voor de gemeente Delfzijl gaat echter verder en daar gaat momenteel de discussie over. De gemeente Delfzijl wil dat de minister de garantie geeft dat het plan van aanpak uitgevoerd kan worden.

Wat wil de gemeente?
Gebouwen met een verhoogd of licht verhoogd risico moeten zo snel mogelijk worden opgenomen en beoordeeld. Dat staat ook in het advies van de Mijnraad van afgelopen zomer. In het plan van aanpak van Delfzijl staat echter meer.

De gemeente vindt dat bewoners van woningen die al geïnspecteerd zijn, ook snel recht hebben op de uitkomsten van die inspecties. In 2017 en 2018 zijn woningen geïnspecteerd, waarvan de bewoners nog altijd wachten op het versterkingsadvies. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zuidelijke deel van de Zandplatenbuurt in Delfzijl-Noord, voor delen van Tuikwerd en voor een deel van Holwierde.

De gemeente wil de mogelijkheid hebben om op bepaalde plaatsen gebiedsgericht te werk te gaan. Een voorbeeld daarvan is het dorp Meedhuizen. Als we het plan van de Mijnraad volgen, dan zijn eerst de woningen met een verhoogd risico aan de beurt voor een inspectie. Daarna de woningen met een licht verhoogd risico en daarna de woningen met een normaal risico. Dan zijn we jaren verder. In gebieden waar relatief veel huizen staan met een verhoogd of licht verhoogd risico wil de gemeente opname en beoordeling zoveel mogelijk in één keer doen.

In het plan van aanpak wordt ook de hoogbouw in Delfzijl genoemd. Vorig jaar is de Dijkzichtflat verbeterd. Twee andere identieke flats en een vergelijkbare flat zijn daarom in het plan van aanpak opgenomen. Volgens de gemeente kunnen de werkzaamheden hier worden uitgevoerd en is inspectie en beoordeling niet meer nodig

Ook het dorp Krewerd heeft een plaats in het plan van aanpak. Het experiment dat daar is voorbereid, heeft meerwaarde en moet door kunnen gaan, ook al staan de meeste van de 44 woningen in Krewerd niet op de lijst van huizen met een verhoogd risico.

Hoe gaat het nu verder?
Zodra duidelijk is dat het plan van aanpak uitgevoerd kan worden, ontvangen bewoners van de woningen die mogelijk een verhoogd risico lopen een brief met meer informatie. Ook de bewoners van de woningen die al geïnspecteerd zijn, krijgen dan meer informatie. De gemeente Delfzijl en NCG organiseren daarna zo spoedig mogelijk diverse bijeenkomsten in dorpen en wijken om bewoners nader te informeren.

De ‘groep 1588’
In de gemeente staan ruim 500 woningen die behoren tot de ‘groep 1588’. Deze huizen staan in het noordelijke deel van de Zandplatenbuurt, het aansluitende voormalige deel van de Landenbuurt en de flats aan het Schuitenzand behoren ook tot deze groep. Deze woningen zijn geïnspecteerd en het versterkingsadvies is op verzoek verstrekt aan de eigenaar. Met de minister zijn afspraken gemaakt over de versterking van deze woningen.

Een groot deel van deze woningen (ongeveer 70%) is eigendom van woningcorporatie Acantus. Acantus wil graag van start met het informeren van huurders over de adviezen. Hetzelfde geldt voor gemeente en NCG die in gesprek willen met particuliere eigenaren van woningen die tot deze groep behoren. Er is een overeenkomst in voorbereiding over de uitvoering. Acantus en gemeente willen dat het overleg met het rijk zo snel mogelijk wordt afgerond, zodat wij ook de bewoners van de betreffende woningen over de aanpak kunnen informeren.

Gemeente Delfzijl
Heeft u vragen over het Plan van Aanpak en de versterkingsopgave? De medewerkers van het Klant Contact Centrum staan u graag te woord en verwijzen u door naar de contactpersoon en zo nodig de burgemeester. U kunt het Klant Contact Centrum bereiken via:
Telefoon: 140596
E-mail: gemeente@gemeentedelfzijl.nl
Nationaal Coördinator Groningen
Heeft u vragen over uitvoering van de versterkingsopgave in Delfzijl? Dan kunt u terecht bij het Versterkingspunt Delfzijl. Hier werken bewonersbegeleiders die bewoners begeleiden in het traject van opnames en eventuele versterking van woningen.
Telefoon: 088–0414466
E-mail: info@versterkingspuntdelfzijl.nl
Bezoek: u bent welkom op maandag en donderdag van 13.00 – 16.30 uur in het Versterkingspunt aan de Waddenweg 22 (in de Brede School Noord) in Delfzijl. Buiten deze tijden kunt u altijd een afspraak maken.
Huurwoningen
Bent u huurder en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw verhuurder.
Acantus
Telefoon: 0900 – 8400
op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur
E-mail: info@acantus.nl

www.versterkingspuntdelfzijl.nl

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda