Ledenvergadering 2024 Speeltuinvereniging Priegeltoen

Hierbij nodigt het bestuur van speeltuinvereniging “Priegeltoen” haar leden uit voor de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 20 maart 2024. De vergadering begint om 20.00 uur in het Spiekhoes (Nesweg 1) te Spijk.

De agenda is als volgt:

Agenda:
1-Opening
2-Vaststellen agenda
3-Mededelingen
4-Verslag jaarvergadering 2023
5-Jaarverslag penningmeester 2023
6-Jaarverslag secretaris 2023
7-aftreden bestuursleden;

Aftredend en niet herkiesbaar;
Secretaris; Stephanie Breedijk

Lisa Bolwijn heeft zich kandidaat gesteld voor de functie secretaris;
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

8-Plannen speeltuin 2024
9-Rondvraag
10-Sluiting

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Speeltuinvereniging “Priegeltoen”

Dorpsagenda