Update project ‘t Maar

In 2021 heeft Groen Spijk de werkzaamheden aan de Havenweg afgerond. De reacties van inwoners en bezoekers op de Havenweg zijn positief. Er wordt veel gewandeld, gezeten en genoten van het mooie groen. We hebben in dat jaar ook ons tweede project voor het Spijkster Maar gepresenteerd tijdens de jaarmarkt en andere bijeenkomsten. Door de coronaperiode, het vertrek en ziekte van meerdere medewerkers van de gemeente, heeft dat project ruim 2 jaar stilgelegen. Sinds 1 november 2022 zijn we weer opgestart.

Ook aan ’t Maar wil Groen Spijk de ruimte bij de kade en langs het fietspad omvormen tot een aantrekkelijke omgeving om te zien en te verblijven. Bij de hoge kademuur en onderaan het talud van het fietspad komen steigers en beplanting. Het project is nu in voorbereiding. Mede op basis van een vragenlijst onder de bewoners bij en langs ’t Maar wordt in het najaar gewerkt aan een ontwerp door Landschapsbeheer Groningen. Dit ontwerp wordt, zodra het klaar is, gepresenteerd. Iedereen krijgt straks de kans om te reageren.

Bewoners bij en langs ’t Maar hebben een tijdje geleden een brief ontvangen met een nadere uitleg over de plannen en de uitkomsten van de bewonersuitvraag in 2019. Voor de financiering is vanuit het project Tennet kV380 (hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten) € 200.000 gereserveerd. Het gaat om zogeheten landschapscompenserende maatregelen. Op basis van de uitkomsten van het ideeëncafe in 2017 en de dorpsvisie heeft de gemeente eveneens budget beschikbaar gesteld voor de projecten van Groen Spijk. Indien nodig zijn nog andere fondsen beschikbaar voor het project.

Samen maken we Spijk nog mooier! Volg Spijk.net om op de hoogte blijven van het project aan ’t Maar. Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met Hanneke Lameijer-Molleman, 06 49893521 of met de gebiedsregisseur Edwin Broekman 0655477082

Bewonersinitiatief Groen Spijk,
Hanneke Lameijer-Molleman
Menneke Bos
Linda Scheltens
Arnold Stoppels (groenploeg Spijk)
Jan Wiersema

Dorpsagenda