Nieuwbouwplannen in Spijk

In 2020 is de dorpsvisie “Kiek op Spiek” gereed gekomen met en door inwoners van Spijk. Met stip stond “Wonen” op de eerste plaats. Dat betekent concreet dat er nieuwbouw moet worden gepleegd. st Dorpsbelangen Spijk heeft tijdens de coronaperiode niet stilgezeten, de afgelopen twee jaar zijn er meerdere gesprekken gevoerd met diverse vertegenwoordigers vanuit de gemeente Eemsdelta met betrekking tot de bouw- en woonmogelijkheden. De nieuwe woonvisie van de gemeente biedt volop mogelijkheden voor ons in Spijk en wij grijpen de kansen met beide handen aan. En, we willen graag bouwen voor inwoners van Spijk of voor hen die nauw verbonden zijn met of aan Spijk.

Locaties en werkgroep
Op voorhand zijn er twee locaties waar gebouwd kan en mag worden, te weten locatie de Borgstee en Fiepco Coolman. Twee schoolterreinen die niet meer gebruikt worden. Uit eigen onderzoek, onder andere bij diverse makelaars, bleek dat er behoefte was aan woningen voor huurders en kopers. Woningen voor starters, doorstromers en voor senioren, vrijstaande woningen en levensloopbestendige woningen of appartementen. En als grote wens vanuit Spijk werd ook aangegeven, zeker voor de langere termijn, de huisarts en de fysio voor Spijk te willen behouden.
Samen met een aantal Spijkster inwoners is er een werkgroep “Wonen” geformeerd die inmiddels een aantal malen bijeen is geweest. We hebben als werkgroep de keuze gemaakt om niet op de stoel van de ontwikkelaar te gaan zitten. Ook de gemeente is nu actief betrokken bij het gehele proces en er is een projectleider specifiek voor Spijk aangesteld om alle processen in goede banen te leiden. Dat de gemeente Eemsdelta er geen gras over laat groeien blijkt wel uit het feit dat we in een hogere versnelling afspraken zijn gaan maken en een team gaan samenstellen om alle plannen in Spijk te verwezenlijken.

Enquête en inloopavond
Door st. Dorpsbelangen Spijk is in 2021 een eigen enquête gehouden naar wooneisen en woonwensen van geïnteresseerde woningzoekers. Er hebben zich toen 31 woningzoekenden gemeld. Nu we weten hoe we samen met de projectleider verder gaan, willen we binnenkort een nieuwe uitgebreidere enquête onder woningzoekenden gaan houden. Ook wordt er binnenkort een inloopavond georganiseerd waar we samen met de gemeente het een en ander willen verduidelijken.
Vanuit de Dorps- en Woonvisie willen we de liefhebbers en woningzoekenden de kansen bieden om zelf, in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaars, in Spijk kwalitatief goede en betaalbare woningen te laten bouwen waar Spijk trots op kan zijn.

Meedenken en meepraten
Wil je ook graag een (andere) woning in Spijk en wil je meedenken en meepraten over de invulling van beide terreinen, meld je dan aan bij dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Volg het nieuws met betrekking woningen in Spijk ook via de gemeentelijke kanalen, de lokale kranten en natuurlijk op www.spijk.net.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de werkgroep wonen,

Nanco Nanninga
(voorzitter st Dorpsbelangen Spijk)

Foto: Linda Scheltens

Dorpsagenda