Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging Spijk” op donderdag 30 maart 2017 in het multifunctioneel centrum Nesweg 1 te Spijk.
Aanvang 20:00 uur.

Agenda:
——————————————————————————
01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.
02 Mededelingen en vaststelling agenda / ingekomen stukken .
03 Behandeling / vaststelling notulen ledenvergadering , d.d. 31 maart 2016.
04 Jaarverslag secretaris 2016.
05 Gedenken van de overledenen in 2016 , leden van de uitvaartvereniging Spijk.
06 Financieel jaarverslag penningmeester over het jaar 2016.
07 Verslag en bevindingen kascommissie .
08 Pauze.
09 Mededelingen vanuit de stichting GBB.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Alle leden zijn van harte welkom .
Het bestuur.

Dorpsagenda