Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Ledenvergadering en uitbreiding begraafplaats.

Binnenkort zal met de uitbreiding van de begraafplaats aan de Hoofdweg Zuid 13a te Spijk worden begonnen. Het bestuur van de uitvaartvereniging Spijk constateert dat binnen enkele jaren een capaciteitsprobleem ontstaat op de huidige begraafplaats te Spijk.

Het nieuwe gedeelte grenzend aan de Havenweg en de Tuinbouwweg zal worden gevoegd bij de huidige begraafplaats. Met de realisatie van het nieuwe gedeelte zal een zodanige capaciteit ontstaan dat er de komende 30 jaar voldoende ruimte is om te begraven.

Het bestuur wil graag de plannen delen met de dorpsbewoners, met name met de bewoners die wonen in de nabijheid van de begraafplaats.

Op 28 maart 2019 is, om 20.00 uur in het MFC, Nesweg 1 te Spijk, de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Spijk waar iedereen welkom is, ook niet leden in verband met de uitbreiding.

We beginnen de avond met punt 12 van de agenda, UITBREIDING BEGRAAFPLAATS. Na afsluiting van dit onderwerp is de vergadering verder toegankelijk voor leden.

Agenda:
01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.
02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.
03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering van 5 April 2018.
04 Jaarverslag 2018.
05 Gedenken overledenen in 2018.
06 Behandeling financieel verslag van 2018.
07 Verslag en bevindingen kascommissie.
08 Verkiezing kascommissie.
09 Voorstel wijziging tarieven ,zie website .
10 Verkiezing bestuursleden , D van de Woude en Th.J.Pastoor aftredend en herkiesbaar .Leden mogen 24 uur voor aanvang tegenkandidaten indienen .
11 Pauze.
12 Uitbreiding begraafplaats.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.

Dorpsagenda