Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging Spijk” op donderdag 5 April 2018 om 2000 uur in het multifunctioneel centrum Nesweg 1 te Spijk .

Agenda

01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.
02 Mededelingen en vaststelling agenda /ingekomen stukken.
03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering van 30 maart 2017.
04 Jaarverslag 2017.
05 Gedenken overledenen in 2017.
06 Behandeling financieel verslag van 2017.
07 Verslag en bevindingen kascommissie .
08 Pauze.
09 Verloop ledenwerfactie.
10 Verkiezing kascommissie.
11 Voorstel wijziging tarieven , zie website.
12 Aankoop onroerend goed ten behoeve van uitbreiding begraafplaats.
13 Verkiezing bestuursleden.
14 Uitbreiding begraafplaats.
15 Mededelingen vanuit de stichting GBB.
16 Rondvraag.
17 Sluiting.

Alle leden zijn van harte welkom .
Het bestuur.

Dorpsagenda