Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk 2023

Agenda algemene ledenvergadering uitvaartvereniging Spijk.
Op 15 juni 2023 is de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Spijk
Aanvang 2000 uur,plaats MFC Spiekhoes,Nesweg 1 te Spijk.

Agenda:
01 Opening door de voorzitter,Th.J.Pastoor.
02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.
03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 13 oktober 2022.
04 Jaarverslag over het jaar 2022.
05 Gedenken overledenen 2022.
06 Behandeling financieel verslag 2022.
07 Verslag en bevindingen kascommissie.
08 Verkiezing kascommissie.
09 Verkiezing bestuursleden:Dhr Th.J.Pastoor is aftredend en herkiesbaar.
De leden mogen tegenkandidaten indienen voor de vacature voorzitter, 24 uur voor aanvang vergadering.
10 Pauze.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

 

Namens het bestuur
Kor Dijkhuizen

Dorpsagenda