Update mei Bewoners Belangen Eerst (BBE) Oostpolder

Bewoners Belangen Eerst (BBE) OOSTPOLDER
BBE is een samenwerkingsverband van de Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. Wij zijn de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven.
In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten. In onze eerdere 3 flyers/updates hebben we jullie geïnformeerd over ontwikkelingen in de Oostpolder. De afgelopen maanden hebben we weer niet stilgezeten, zoals uit het overzicht hieronder mag blijken. Meer informatie is te vinden op: https://www.bbe-oostpolder.nl/.

10-01-2024-Ambtelijk overleg BBE – Projectroep Oostpolder
15-01-2024-4e keer overleg BBB fractie over MER en Provinciaal Inpassingsplan
22-01-2024-BBE-Infoavond bewoners Oudeschip
23-01-2024-BBE-Infoavond bewoners Spijk
31-01-2024-Lunch interview Radio Eemsdelta (3e keer, eerder april en november 2023)
02-02-2024-4° afl. ‘De aarde beeft’, ‘Scheuren in de samenleving’ waarin Oostpolder/BBE
08-02-2024-Overleg gemeente Eemsdelta stand van zaken ontwikkelingen Oostpolder
12-02-2024-Bewonersbijeenkomst Hogere Waarden Geluid (HWG) in Oudeschip
13-02-2024-Indienen zienswijzen Oostpolder
15-02-2024- Indienen zienswijzen HWG
14-02-2024-Vooroverleg + deelname 1° werksessie Beeldkwaliteitsplan in Oosteinde
22-02-2024-Overleg BBE – RWE over plannen transitie steenkool en CO2 opslag
11-03-2024-Bezoek PvdA (provincie en gemeente) Oostpolder aan bewoners/BBE in Oudeschip
13-03-2024-Deelname 2° werksessie Beeldkwaliteitsplan in Spijk
14-03-2024-2° overleg ged. Schmaal + weth. Dijkhuis + ambtenaren in Groningen
26-03-2024-Bijeenkomst BBE met Statenfracties BBB, GL, PvdD, GB en SP in Groningen
03-04-2024 Digitaal inspreken Statencommissie Groningen over ‘Lusten en Lasten’
06-04-2024-PvdA (provincie en gemeente) huis-aan-huis bezoeken gebracht in Oudeschip
16-04-2024-Bezoek Christen Unie (provincie en gemeente) bewoners/BBE Oudeschip
22-04-2024-Bestuurders gemaild geen afspraken Omgevingsfonds+Verhuiscompensatie
25-04-2024-Overleg gemeente Eemsdelta stand van zaken ontwikkelingen Oostpolder
02-05-2024-Opinieartikel in DvhN: ‘Torenhoge lasten en geen lusten Oostpolder’

Eind april jl. heeft de (landelijke) Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) een kritisch advies gegeven over de Oostpolder plannen. Er moet aanvullende informatie komen over de effecten op natuur en waterkwaliteit. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op de gezondheid in relatie tot geluidbelasting, emissies naar lucht en veiligheidsrisico’s. De commissie dringt er ook op aan om de invulling van de Oostpolder met minder geluidsoverlast te laten plaatsvinden. De Provincie en de gemeente Het Hogeland hebben dus huiswerk te doen. De besluitvorming over het Provinciaal Inpassingsplan wordt daarom uitgesteld tot november/december van 2024. De bijgestelde plannen worden ook weer kritisch getoetst door de commissie MER (en door ons).

Als BBE zin wij er niet uitgekomen met de bestuurders over een Omgevingsfonds en een (reële) Verhuiscompensatie (in plaats van de volstrekt onvoldoende vangnetregeling). We hebben de bestuurders gemeld dat we dit gaan terugkoppelen aan o.a. bewoners, media en de andere politieke partijen. Wij leggen ons niet neer bij de uitkomst en gaan door totdat de zaken voor omwonenden netjes geregeld zijn.

Inmiddels heeft de gemeente Het Hogeland de 120 bewoners waarvoor het Hogere Waarden Geluid (HWG) besluit gaat gelden, uitgenodigd mee te doen met het Programma Eemshaven+. Dit plan beoogt de woningen geluidsarm en aardgasvrij te maken. De timing hiervan verbaast ons zeer. Immers het besluit HWG kan niet worden vastgesteld, zolang o.a. de geluidsplannen niet opnieuw in kaart zijn gebracht; zie het advies van de commissie MER.

Op 4 (aangepaste) punten wil BBE concrete en bindende afspraken maken met bestuurders:
1-Een werkgroep ‘Hinderbeperking’ te vormen in samenspraak met de (bestaande) industrie. Deze werkgroep komt periodiek samen en onderzoekt, coördineert en implementeert stappen om, waar mogelijk, geluid-, zicht- en lichthinder richting omwonenden tot een minimum te beperken zowel in exploitatie – als bouwfasen. De werkgroep onderzoekt daartoe technische en subsidiemogelijkheden en zal een appèl doen op het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de (bestaande) industrie. Dit punt word gerealiseerd.
2-In stellen van een Omgevingsfonds in lijn met de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Dit Omgevingsfonds wordt gevuld door een jaarlijkse verplichte bijdrage van nieuw te vestigen bedrijven (waaronder nieuwe windparken) en een vriwillige bijdrage van de bestaande industrie. De hoogte van de verplichte bijdrage betreft 2% van de omzet / 50% van de jaarlijkse onroerendzaakbelasting en eenmalig de bouwleges. Geen overeenstemming.
3-Hinder van nieuwe initiatieven maximaal voorkomen en/of te mitigeren door het vergunning technisch borgen van de volgende zaken:
a)Transponderverlichting voor nieuw te bowen windturbines.
b)Fysieke afscherming verlichting in de richting van omwonenden.
c)Toepassing van geluidsabsorberende materialen bedrijfsgebouwen.
d)Een groenblauwe zone van minimal 400 meter vanaf de bewoning.
e)Plaatsing van begroeiing en hoge bomen in de groenblauwe zone gericht op verminderen van zichthinder.
f) Gelijkmatige zonering met aflopende bouwhoogtes in de richting van bewoning van maximaal 25 meter bi de Eemshaven naar maximaal 10 meter bij de grens van de groenblauwe zone.
g) Bij verbreding van de N33/N46 toepassing van geluidsarm asfalt, groenstroken en geluidsschermen nabij bewoning.
Ad d,fen g zijn nog punten van overleg.
4) Verhuiscompensatie. Een regeling op te zetten die omwonenden financieel in de gelegenheid stelt te verhuizen naar een vergelijkbare woning elders. De primaire insteek is het voorkomen van leegloop door verbetering van leefbaarheid door de maatregelen genoemd onder de punten 1 tot en met 3. Maar, in het geval iemand wel wil vertrekken, dan wordt dit financieel mogelijk gemaakt.
Om misbruik van de regeling te voorkomen, word een onafhankelike partij aangesteld die de hoogte bepaalt van (i) een eventuele waardedaling van de woning en (i) een redelijke vergoeding voor verhuizing, aankoop en verbouwing. Het bedrag wordt uitgekeerd bij verkoop van de huidige woning en aankoop van de nieuwe woning. Geen overeenstemming.

Binnenkort organiseren we weer twee bewonersavonden: op 3 juni a.s. in het ‘Spiekhoes’ in Spijk en op 5 juni a.s. in het dorpshuis ‘Diggelschip’ in Oudeschip. Beide avonden beginnen om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19. 15 vur. Wij nodigen jullie weer van harte it met ons in gesprek te gaan.
• Jaap Kap – 06 21204646 en Ab Reitsma – 06 10251026
 bbe.oostpolder@gmail.com

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat onze omgeving leefbaar is en blijft!

BBE

Dorpsagenda