Torenhoge lasten en geen lusten bewoners Oostpolder

Omwonenden van de Eemshaven ervaren al jarenlang zicht-, licht- en geluidshinder. Met de uitbreidingsplannen in de Oostpolder nemen deze lasten nog verder toe.

Overleg tussen bestuurders en de bewonersvertegenwoordiging BBE (Bewoners Belangen Eerst) heeft tot dusver onvoldoende resultaat opgeleverd. Bestuurders zijn niet bij machte, of niet bereid, concrete afspraken te maken. Afspraken waarmee meer balans ontstaat tussen lasten en lusten.

Er is overeenstemming over het opzetten van een Taakgroep met de (bestaande) industrie om mitigerende maatregelen voor zicht-, licht- en geluidshinder te onderzoeken, te coördineren en te implementeren. Bestuurders weigeren echter mee te gaan in een Omgevingsfonds en een Verhuiscompensatie.

Voor het Omgevingsfonds wordt gedacht aan een lokaal beheerd fonds dat bekostigd wordt vanuit een verplichte jaarlijkse bijdrage van nieuwe bedrijven en windparken. Hiermee kunnen omwonenden concreet hun leefkwaliteit verbeteren. BBE heeft voorgesteld aansluiting te zoeken bij de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land zoals o.a. ondertekend door de Nederlandse WindEnergie Associatie, Greenpeace en Milieudefensie. Deze ‘best practice’ wordt momenteel in Nederland met succes toegepast voor windprojecten.

Voor omwonenden die het gebied willen verlaten, stelt BBE een Verhuiscompensatie voor. Deze compensatie (objectief vast te stellen) is gebaseerd op eventuele waardedaling van de woning en een redelijke vergoeding voor de kosten van verhuizing, aankoop en verbouwing. Dit is volgens BBE niet alleen redelijk, maar er wordt voorkomen dat mensen niet kunnen vertrekken vanwege een te hoge financiële drempel; de huidige vangnetregeling schiet hiervoor ernstig tekort.

De redenen die bestuurders geven om niet mee te gaan in een Verhuiscompensatie zijn het tegengaan van leegloop en precedentwerking. Deze redenen schieten inhoudelijk tekort en laten bovendien zien dat er niet primair vanuit burgerbelang wordt gedacht. En dat is juist waarvoor volksvertegenwoordigers zijn aangesteld.

Leegloop wordt voorkomen door de leefkwaliteit te verbeteren. Door lasten en lusten in balans te brengen. Door ervoor te zorgen dat mensen intrinsiek gemotiveerd willen blijven. Niet door vertrek financieel onmogelijk te maken. Wat een eventuele precedentwerking betreft. De insteek zou primair moeten zijn het juiste te doen voor de burgers. Als dat een precedent betekent, dan is dat prima immers: goed voorbeeld doet goed volgen.

Eén van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen luidde: ’Regionale bestuurders zijn niet bij machte om de belangen van Groningers werkelijk te behartigen’.

De geschiedenis lijkt zich wat de Oostpolder betreft opnieuw te herhalen.

Namens BBE (Bewoners Belangen Eerst) Oostpolder,
Jaap Kap, Dorpsbelangen Oudeschip,
Ab Reitsma, adviseur Dorpsbelangen Spijk

Bewoners Belangen Eerst (BBE) Oostpolder is een comité dat ruim een jaar geleden is opgericht door dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. BBE is belangenbehartiger voor omwonenden en gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven. Voor meer informatie, zie: https://www.bbe-oostpolder.nl/

Dorpsagenda