Onderzoek verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

Onderzoek naar verzilting grondwater bij Dubbele Dijk

Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk? Om antwoord op deze vragen te krijgen doet de provincie Groningen onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater bij de Dubbele Dijk.

Deze week worden in het zuidelijk tussengebied grondboringen verricht. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het effect van zout water op ondiepere grondlagen. Het onderzoek is nodig voor de aanvraag van een omgevings- en watervergunning voor de getijdenduiker. De resultaten worden in november verwacht. Sweco en Acacia Water voeren het onderzoek uit.

Monitoring
De provincie deelt de onderzoeksresultaten met agrariërs in de omgeving. Zij maken zich zorgen dat de verzilting van landbouwgrond zal toenemen na aanleg van de getijdenduiker in 2022. Daarom wordt sinds 2020 de verzilting van het grondwater bij de Dubbele Dijk gemonitord. Het onderzoek van de provincie maakt gebruik van deze monitoringsgegevens. Verzilting van landbouwgrond is een groeiend probleem aan de Groningse Waddenkust, als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling.

Over de Dubbele Dijk
Bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl is bij Bierum een innovatieve dubbele dijk aangelegd. Achter de bestaande zeedijk is een lagere, tweede dijk aangelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Ook is er ruimte voor zilte teelt en aquacultuur. De combinatie van waterveiligheid, natuur, economie en recreatie maakt de Dubbele Dijk bijzonder.

Marian van Ark
Provincie Groningen

Dorpsagenda