Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spijk – Kindcentrum en Sport’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spijk – Kindcentrum en Sport’

De raad heeft op 28 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Spijk – Kindcentrum en Sport’ vastgesteld. Het plan is voor de bouw van een aardbevingsbestendig en toekomstbestendig kindcentrum. In het kindcentrum worden de huidige basisscholen (OBS Fiepko Coolman en CBS De Borgstee) samen met de kinderopvang en de bibliotheek gehuisvest. Het plan is tevens voor toekomstig aardbevings-bestendige nieuwbouw van de gymzaal en het verenigingsgebouw (kantinekleedgebouw) van vv Poolster. De bouwlocatie betreft een gedeelte van het sportpark ‘Oldencate’. Het nieuwe kindcentrum komt op het zuidelijke deel van het voetbalveld 2 van
VV Poolster. Het bouwplan voor het kindcentrum is in strijd met het voor het perceel geldende bestemmingsplan Spijk (2018). De bouwlocatie heeft nu bestemming ‘Sport’ en is bestemd voor een sportveld. Verder worden de bouwvlakken ten behoeve van de sport aangepast.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met voorstel liggen van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de bibliotheek aan de Ubbenasingel 3 te Spijk. Het digitale plan is in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Beroep
Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Het beroep stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda