Verslag Spijk in beweging

Informatieavond Spijk in Beweging

De initiatiefgroepen Beweegtuin Spijk, Winkelhuis Spijk en Groen Spijk presenteerden donderdagavond 17 januari jl. hun plannen in het MFC Spijk. Ook Dorpsbelangen maakte van de gelegenheid gebruik om hun plan voor het maken van een dorpsvisie te presenteren.Dorpsbelangen Spijk, bij monde van voorzitter Kitty Wiersema, opende de avond en benadrukte de gezamenlijkheid van de bijeenkomst.

Beweegtuin
Als eerste gaven Tonnie Meijer en Andries Kooij (Huis voor de Sport) een presentatie van de Beweegtuin en het voorlopige activeringsprogramma. In dat beweegprogramma waren de activiteiten opgenomen waar vanaf mei 2019 wordt gestart. Beweegactiviteiten die in juli 2018 vanuit de Spieksters en de verenigingen waren aangedragen. Een gevarieerd beweegprogramma is nodig om het gebruik van de Beweegtuin zo groot mogelijk te maken. De gemeente Delfzijl en de provincie subsidiëren beweegcoaches die beschikbaar zijn voor o.a. de Beweegtuin. Het programma zal steeds aangepast worden aan de behoeftes en de wensen vanuit het dorp. Schroom dus niet contact op te nemen met het Huis voor de Sport als u ideeën heeft of interesse hebt in deelname.
De opening van de Beweegtuin is gepland op 28 mei, tijdens de Feestweek.

Groen Spijk
Net als de Beweegtuin, is het initiatief voor Groen Spijk ontstaan tijdens het ideeëncafé in april 2017.
Meerdere Spieksters presenteerden toen, onafhankelijk van elkaar, verschillende ideeën om de kwalteit van het groen in het dorp te verbeteren. Deze dorpsgenoten besloten toen de koppen bij elkaar te steken om tot een gezamenlijk plan te komen. Daarbij gaat het om:

  • Deelproject Spijkster Maar (o.a. Trekpad tussen Havenweg en sportterrein)
  • Deelproject Havenweg/Nesweg (o.a. wandelpad en zitmogelijkheden op de groenstrook)
  • Deelproject Spijksterbos (o.a. opknappen wandelpaden)
  • Deelproject kerkeiland ‘t Loug (o.a. baggeren gracht, een project dat later toegevoegd is)

Jan Wiersema presenteerde het deelproject Havenweg/Nesweg. Dit project is momenteel het verst in ontwikkeling en er is ook al een fonds aangeschreven in het kader van een provinciale regeling voor landschap en cultureel erfgoed. De initiatiefgroep heeft dit project in november 2018 gepresenteerd in een “pitch” samen met 11 andere bewonersinitiatieven uit de hele provincie. Vier van de 12 initiatieven krijgen elk € 25.000 subsidie. Eind januari weet u of Groen Spijk gewonnen heeft en 1 van de winnaars is. Later dit jaar nodigt Groen Spijk u opnieuw uit om alle deelprojecten te presenteren en wordt u gevraagd of u achter de plannen kunt staan.

Voor het project Spijksterbos geldt dat er in februari of maart een snoeiactie met en door Spijksters georganiseerd wordt in het bos in samenwerking met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil dan een start maken met het verbeteren van de paden. Binnenkort wordt u via Spijk.net uitgenodigd om deel te nemen aan de snoeiactie.

Het deelproject kerkeiland ‘t Loug is vooral de verantwoordelijkheid van de Stichting Oude Groninger Kerken, kerkrentmeesters van de PKN Spijk/Losdorp, gemeente en Dorpsbelangen Spijk. Om praktische redenen is dit deelproject onderdeel gemaakt van Groen Spijk. Ook omdat de verwachting is dat met het samenvoegen van alle plannen de kansen groter worden bij de fondsenwerving. Dit plan bestaat uit een herinrichting van het kerkeiland, terugbrengen van het 2e bruggetje en het baggeren en saneren van de gracht.

Winkelhuis Spijk
Informatie volgt t.z.t.

Dorpsvisie
Dorpsbelangen heeft Jolanda Dijkhuis (bureau Stroom) gevraagd de procesbegeleiding te doen voor het maken van een dorpsvisie met, voor en door het dorp. Jolanda, geboren Spiekster, zal hierbij samenwerken met Dorpsbelangen en gebiedsregisseur Edwin Broekman. Jolanda Dijkhuis gaf een korte toelichting op het plan voor het maken van de dorpsvisie. Met de visie krijgen Spieksters de mogelijkheid om aan te geven wat belangrijk is voor de leefbaarheid van Spijk op de (middel)lange termijn. Daarmee kan ook het gesprek worden aangegaan met de gemeente over de realisatie van zaken die Spijk belangrijk vindt. Ook is bij enkele fondsen het hebben van een dorpsvisie nodig om subsidie te krijgen voor zaken die bewoners belangrijk vinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Groen Spijk.

Edwin Broekman

*foto’s Edwin Broekman
*Presentatie Groen Spijk Jan Wiersema

Dorpsagenda