Algemene Jaarvergadering EHBO 2018

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Aan alle leden, donateurs en belangstellenden.

UITNODIGING
Algemene jaarvergadering van de KNV EHBO afdeling Bierum
Dinsdag 25 september 2018
In het Nije Riep, Ubbenasingel 3 te Spijk.
Aanvang 19.30 uur.

Agenda

* Opening
* Notulen jaarvergadering 2017
* Jaarverslag sec.
* Verslag kascontrole commissie
* Jaarverslag penningmeester
* Benoeming kascontrolecommissie. 2018
* Koffie
* Bespreking: herhalingslessen
* Contributie verhoging
* Hulpverlening afgelopen seizoen / komend seizoen
* Bestuursverkiezing Aftredend en Herkiesbaar: Jan Pijper, Jochem Venema
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.
* Rondvraag.
* Sluiting

Wij hopen dat velen deze avond aanwezig zullen zijn.

Het bestuur

Dorpsagenda