EHBO Algemene Jaarvergadering

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Aan alle leden, donateurs en belangstellenden.

UITNODIGING

Algemene jaarvergadering van de KNV EHBO afdeling Bierum Dinsdag 26 september 2017

In het Nije Riep, Ubbenasingel 3 te Spijk. Aanvang 19.30 uur.

Agenda
* Opening
* Notulen jaarvergadering 2016
* Jaarverslag sec.
* Verslag kascontrole commissie
* Jaarverslag penningmeester
* Benoeming kascontrolecommissie. 2018
* Koffie
* Bespreking: herhalingslessen
* Jeugd EHBO
* Hulpverlening afgelopen seizoen / komend seizoen
* Bestuursverkiezing Hans Poppema aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij het
secretariaat.
* Rondvraag.
* Sluiting

Wij hopen dat velen deze avond aanwezig zullen zijn.
Het bestuur.

Dorpsagenda