Ledenvergadering ijsvereniging De IJssport 2017

Algemene Ledenvergadering IJsvereniging “ De IJssport”
Wanneer: Donderdag 07-12-2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: In de ijskantine gelegen aan de Zwarteweg 17.

Agenda;

 • Opening.
 • Kleine verloting onder aanwezigen.
 • Mededelingen en ingekomen stukken betreft deze vergadering.
 • Notulen ledenvergadering 2016.
 • Jaarverslag Secretaris.
 • Jaarverslag penningmeester.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Pauze.
 • Benoeming kascontrolecommissie.
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend Trisha Berends ( herkiesbaar )
  • Kees Werkman ( herkiesbaar )

Tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen eventuele tegenkandidaten zich schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris G.J. Meijer aan de Lage Trijnweg 18A te Spijk.

 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Dorpsagenda