Terugkoppeling overleg over Dorpshuis Spijk

Op 8 december 2016 hebben de dorpenwethouders Jan Menninga en IJzebrand Rijzebol een overleg gehad met de werkgroep MFC Spijk. In het overleg heeft de werkgroep ons een toelichting gegeven op de plannen om te komen tot een dorpshuis. We hebben gesproken over zowel nieuwbouw als verbouw van de kerk en Pro Rege en vooral de financiering van beide plannen.Tijdens de dorpsbijeenkomst van 22 november jl. heeft de werkgroep het dorp uitgelegd dat voor het plan tot verbouw van kerk en Pro Rege circa € 1.000.000 extra subsidie nodig is en bij nieuwbouw € 2.000.000 extra subsidie. De werkgroep heeft in hun dekkingsvoorstel opgenomen dat de gemeente en de Provincie deze (extra) kosten zouden financieren. De gemeente heeft op 8 december jl. aangegeven niet mee te kunnen werken aan het financieren van de huidige plannen en een subsidie-aanvraag bij de Provincie voor de huidige plannen acht de gemeente weinig kansrijk.

Subsidieprogramma
De gemeenteraad heeft een subsidieprogramma Elk Dorp Een Dak vastgesteld. Met deze regeling kunnen alle dorpen in Delfzijl een stimuleringsbijdrage aanvragen voor het realiseren of verbouwen van een dorpshuis. In totaal is er voor alle dorpen € 685.000 beschikbaar. Op basis van deze regeling is er voor Spijk maximaal € 60.000 beschikbaar. De gemeente ziet voor de middellange termijn geen mogelijkheid om circa € 500.000 bij verbouw en circa € 1.000.000 bij nieuwbouw te financieren, rekening houdend met het beschikbare budget en de andere dorpen. Verder is het dus erg onzeker of de Provincie mee financiert bij de plannen zoals ze er nu liggen. Met betrekking tot nieuwbouw is ook van belang dat de huidige kerk zeer waarschijnlijk de status van karakteristiek pand krijgt (historisch en cultureel erfgoed). In dat geval verleent de gemeente geen toestemming voor sloop van de kerk.

Op zoek naar realistischer varianten
De gemeente heeft de werkgroep gevraagd met een realistisch voorstel te komen en een variant uit te werken waarin het huidige plan wordt opgeknipt. Het gaat dan om een plan waarbij eerst de kerk of anders of Pro Rege wordt verbouwd. Op basis van deze variant wil de gemeente samen met de werkgroep proberen het plan financieel rond te krijgen. De medewerking van de Provincie is daarbij cruciaal.

Jan Menninga en IJzebrand Rijzebol, dorpenwethouders

Dorpsagenda