Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt

De vertroebeling van het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. Dat hebben gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen en minister Schultz van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu met elkaar afgesproken. Ook het ministerie van Economische Zaken doet mee.

Met deze afspraak wordt een langlopend onderzoek naar de achteruitgang van de natuur in de Eems-Dollard afgerond. Oorzaak van die achteruitgang is slib, dat nauwelijks meer kan bezinken en met elk getij opnieuw in beweging komt. In 2016 en 2017 start een serie proeven, die ertoe moet leiden dat er in de toekomst op grote schaal – 1 miljoen ton per jaar – slib uit het estuarium wordt gehaald.

De pilots maken deel uit van een zogeheten ‘meerjarig adaptief programma’, waarover minister Schultz en gedeputeerde Staghouwer het eens zijn geworden. De komst van het adaptieve programma is de kroon op het werk van ‘Ecologie en Economie in Balans’, waarvan Staghouwer voorzitter is.

In ‘Ecologie en Economie in Balans’ zijn natuur- en milieuorganisaties vertegenwoordigd, zoals Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en het Groninger Landschap. Maar ook het bedrijfsleven (SBE, Groningen Seaports) en de provincie. Het idee achter deze samenwerking is dat er ruimte ontstaat in de Eemshaven voor nieuwe bedrijvigheid als de omringende natuur in een goede staat verkeert.

Het slib uit de Eems-Dollard wordt gebruikt bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Bij deze werkzaamheden wordt deels ook een dubbele dijk aangelegd, waardoor een tussenliggende polder ontstaat. Deze polder kan met elk getij vollopen, waardoor slib achterblijft. Op den duur kan dit slib worden omgezet in klei, dat als basis voor dijkmateriaal kan dienen.

Rijkswaterstaat gaat de Griesberg opruimen, een eiland van 18 hectare dat bij eb droogvalt. Deze berg is indertijd ontstaan door de legale lozing op de Eems van kalkgries, een bijproduct van de productie van soda, door fabrikant Brunner Mond.

Rijkswaterstaat zal ook de vaargeul Eemshaven-Noordzee uitbaggeren. Van de klei wordt een broedeiland voor onder andere de Noordse stern aangelegd. Ook wordt er slib uitgereden over akker in de Veenkoloniën. De eerste proef met slib over akkers met bieten, die dit voorjaar plaatsvond, levert goede resultaten op en wordt daarom uitgebreid.

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda