Wat heeft de burger aan ontwikkeling van de Eemshaven?

Op 7 februari jl. was er weer een informatiebijeenkomst in Oudeschip over de gebiedsontwikkeling van de Eemshaven. Het Dorpshuis Diggelschip zat bomvol belangstellenden. De informatieavond schaadde volgens vertegenwoordigers van dorpsbelangen Oudeschip en Spijk het vertrouwen dat de belangen van inwoners van het gebied serieus worden genomen.

Tijdens deze avond is een ‘tussenstand’ gegeven van de onderzoeken die tot dan toe zijn uitgevoerd in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER). Het wordt gewaardeerd dat tussendoor al zaken worden gepresenteerd en niet alleen aan het einde van een projectfase. De aanwezigen waren uiteraard zeer geïnteresseerd in wat het hen zou opleveren. Met andere woorden: wat zijn de lusten, naast de overduidelijke lasten? Veel aanwezigen bleken teleurgesteld over wat die avond te berde werd gebracht. De gemeente Eemsdelta constateerde twee jaar geleden in de ‘Evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl en doorkijk naar nieuwe ontwikkelingen’ dat lasten en lusten van bijvoorbeeld landschappelijke ontwikkelingen (denk hierbij aan windparken, zonneparken en hoogspanningslijnen) niet in balans zijn. „De bedreigingen zijn beter zichtbaar en de bescherming wordt steeds minder zichtbaar in het landschap. De ‘compensatie’ die hiervoor wordt gerealiseerd is nauwelijks zichtbaar”.

Direct zichtbaar profijt
De gemeente Het Hogeland publiceerde op 28 april 2021 een raadsvoorstel met als onderwerp: ‘Ontwikkeling Oostpolder/uitbreiding bedrijventerrein Eemshaven’. In dit voorstel staat (op pagina 5) dat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat de omliggende dorpen meer gaan profiteren van de ontwikkelingen in de Eemshaven en er ingezet wordt op een energietransitie die direct zichtbaar profijt oplevert voor onze inwoners.

Bovenstaande ‘mooie’ woorden blijken tot dusver nog niet door passende daden te worden onderstreept. De presentatie van 7 februari riep vele reacties en vragen van aanwezigen op; belangen van de bewoners kwamen hierbij niet aan bod. Zo werd in het kader van de MER-studie het basisalternatief ‘Oostpolder’ nadrukkelijk belicht. Echter de twee andere alternatieven: ‘Eemshaven-West’ en ‘Delfzijl-Zuid’ werden marginaal behandeld aan de hand van een vijftal belangrijke voorwaarden. Voorwaarden die, als daarop werd doorgevraagd, niet altijd qua toelichting en onderbouwing stand hielden.

Alternatieven niet onderzocht
Al met al bekruipt bij de bewoners het gevoel dat de focus alleen op de Oostpolder ligt, dat andere alternatieven niet afdoende worden onderzocht en dat er met de inbreng van de afgelopen jaren (vrijwel) niets wordt gedaan. De planning is dat rond de zomer van 2023 het ‘Plan-MER en ontwerp-voorkeursbeslissing’ voor zes weken ter inzage ligt. Dit is het formele moment om hier een zienswijze op te geven door bijvoorbeeld bewoners/dorpsbelangen. Het is echter van essentieel belang dat ook beide alternatieven: ‘Eemshaven-West’ en ‘Delfzijl-Zuid’ zo snel mogelijk en zeer gedegen op haalbaarheid worden onderzocht. Ook is het van essentieel belang om bewoners op korte termijn, eventueel los van de MER-procedure, te informeren over welke lusten zij kunnen verwachten van de (eventuele) uitbreiding van Eemshaven.

Als vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Oudeschip én Spijk doen wij daarom een dringende oproep aan de besluitvormers, de gemeentelijke en provinciale Politiek: heb oor én oog voor de belangen van de bewoners. Neem ons serieus: geen woorden, maar daden!

Ab Reitsma namens Dorpsbelangen Spijk
en Etty Meijer Dorpsbelangen Oudeschip

*Ingezonden brief van Ab en Etty bewerkt door DVHN

Dorpsagenda