Proef met dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl

Een deel van een afgekeurd dijktracé van 12 kilometer tussen Eemshaven en Delfzijl zal in 2016 worden verstevigd door de dijkteen in de richting van de zee uit te rusten met kwelders en een golfbreker. Bij wijze van proef komt over een lengte van 3 kilometer landinwaarts een lage dijk, waarvoor men gedroogd slib uit de Eems-Dollard wil gebruiken. Op 5 februari hebben de de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest besloten het proefproject te gaan uitvoeren. Zij doen dat op basis van een haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door het bureau Bosch Slabbers en Alterra Wageningen UR. Het waterschap berekent op dit moment hoe de dijk precies moet worden verstevigd. Daarnaast wordt beoordeeld of twee keringen beter bestendig zijn tegen aardbevingen dan één traditionele dijk.

Het gebied tussen de zeedijk en de slaperdijk wordt voor een deel toegankelijk voor zout water, dat met het tij naar binnenstroomt via een duiker. Daarbij wordt veel slib aangevoerd dat zal bezinken. Deltares heeft berekend dat de bodem daarmee met ongeveer 6 centimeter per jaar zal stijgen. Het verse slib zou ook naar een depot afgevoerd kunnen worden om te drogen, waarna het elders in de regio kan dienen voor ophoging en bodemverbetering.

Als de proef met het slib slaagt, zou dat op termijn kunnen leiden tot een grootschaliger aanpak met bassins waar grote hoeveelheden slib uit het nu nog drabbige water van de Eems gehaald kan worden. De fijnste slibkorrels vormen in gedroogde vorm waardevolle klei vdie benut kan worden voor de aanleg en verbetering van dijken. Het slibarme zoute water kan vervolgens doorstromen naar percelen die voor zilte teelten worden gebruikt, zoals algen, zeekraal en zee-aster.

bron: Volkskrant, 06/02/15

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda