Algemene ledenvergadering IJsvereniging de IJssport

Algemene Leden vergadering IJsvereniging “ De IJssport”

Wanneer: Donderdag 08-12-2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: In de ijskantine gelegen aan de Zwarteweg 17.

Agenda;

 • Opening.
 • Kleine verloting onder aanwezigen.
 • Mededelingen en ingekomen stukken betreft deze vergadering.
 • Notulen laatste ledenvergadering 2019. N.a.v. Corona jaren 2020 / 2021
 • Jaarverslag Secretaris.
 • Jaarverslag penningmeester.
 • Vaststellen contributie 2023 / 2024
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Pauze.
 • Benoeming kascontrolecommissie + reserve
 • Bestuursverkiezing: 

Henk Smalbil ( bestuurslid ) Niet herkiesbaar
Mark Pijper Verkiesbaar
Trisha Berends ( Penningmeester ) Niet herkiesbaar
Mariël Krijgsveld Verkiesbaar

Tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen eventuele tegenkandidaten zich schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris G.J. Meijer aan de Lage Trijnweg 18A te Spijk.

 • Verslag beweegtuin.
 • Initiatieven vereniging 2023 
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Het bestuur IJsvereniging De IJssport
Gert-Jan Meijer

Foto: Linda Scheltens

Dorpsagenda