Ledenvergadering ijsvereniging De IJssport

De Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging “ De IJssport” zal plaatsvinden op donderdag 08-12-2016 om 20:00 uur in de ijsbaankantine gelegen aan de Zwarteweg 17.

Agenda

 • Opening.
 • Kleine verloting onder aanwezigen.
 • Mededelingen en ingekomen stukken betreft deze vergadering.
 • Notulen ledenvergadering 2016.
 • Jaarverslag Secretaris.
 • Jaarverslag penningmeester.
 • Verslag kascontrolecommissie.
 • Pauze.
 • Benoeming kascontrolecommissie.
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend Henk Smalbil (herkiesbaar )
  • Gert-Jan Meijer ( herkiesbaar )
  • Danny Postma (niet herkiesbaar )
  • Het bestuur is nog in onderhandeling met een kandidaat voor het penningmeesterschap, hierover meer informatie tijdens de vergadering.
   Tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen eventuele tegenkandidaten zich schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris G.J. Meijer aan de Tuinbouwweg 17 te Spijk.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Gert-Jan Meijer

Dorpsagenda