Klankbordgroep MFC 2019-07

Bestuur MFC – bijeenkomst met de klankbordgroep

Bijeenkomst op 09-07-2019 met de klankbordgroep, in het MFC om 20:00 uur.

Aanwezig

Klankbordgroep: Bouke Brontsema, Dianne Dijkstra, Ferry Reinders, Piet-Jan Schalk;
afwezig Marjolein Hoving, met kennisgeving.
MFC bestuur: Henk Sikkema, , Jan den Boer, Piet Wiersema en Henk Stinissen;
afwezig: Klaas Kooistra (vakantie)), Thomas Pastoor en Johnny Sikkema.

1.Opening

Om 20:05.

2.Mededelingen en vaststelling agenda

Geen aanvullingen.

3.Ingekomen stukken

Geen.

4. Behandeling van het verslag van de vorige vergadering (12-03-2019)

Piet Jan Schalk vindt de samenvatting in het verslag omtrent de kwestie Poolster wat vaag. Poolster had eerder dit jaar een organisatie in het dorp (SteunStee) laten weten dat zij hun actviteit ook in de Poolster-kantine konden houden. Het gaat om een activiteit die niets met voetbal of sport te maken heeft. Dit iniatief kwam met name van de voorzitter van Poolster.
Omdat het concept van het MFC Spijk in feite “alles onder één dak” behelst, en de Gemeente juist hiervoor subsidie verleend heeft, heeft MFC een gesprek gehad met Poolster met als boodschap: dit is niet de bedoeling. Volgens Piet Jan Schalk mag het ook niet van de KNVB.
MFC heeft daarnaast ook een gesprek gehad met Dorpsbelangen omdat er wat ruis op de lijn was; de boodschap was: we streven naar hetzelfde doel (leefbaarheid van Spijk) en we moeten elkaar niet in de weg zitten. We moeten de neus dezelfde kant op hebben.
Beide gesprekken zijn goed verlopen maar we blijven het volgen. Beide organisaties waren wel benieuwd wat het MFC verder gaat organiseren; men verwacht dus veel activiteiten in/van het MFC.

De Gemeente draagt bij in de kosten van SteunStee, dat momenteel nog in Nye Riep zit. Gebruikers zoals de EHBO en Dorpsbelangen betalen per bijeenkomst en per persoon € 2,00. Het is ons niet duidelijk wie er betaalt voor de exploitatie kosten van het gebouw (gas, electra, heffingen, onderhoud). Waarschijnlijk zijn dit de Bibliotheek en/of de Gemeente. Gebruikers zitten dus eigenlijk te goedkoop in de Nye Riepe.
Bij gebruik van een ruimte in het MFC betalen de gebruikers wel mee aan de exploitatiekosten. Dat is dus wat duurder en dit is voortdurend een discussie punt. We hebben overigens de indruk dat de Gemeente SteunStee wel zou willen ondersteunen met een bijdrage als SteunStee naar het MFC komt.

Intussen zijn al wel gesprekken tussen MFC en SteunStee gestart. Wanneer de Bibliotheek naar de nieuwe school verhuist, zal er meer duidelijkheid komen over de locatie en situatie van SteunStee. We gaan proberen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor SteunStee om in het MFC te komen.

5.Vernieuwing MFC

Qua fondsenwerving is er goed nieuws. Naast de toezeggingen van de Gemeente (€ 80.000) en de NAM (via EDEDD Groninger Dorpen, € 70.000) zijn er nu ook toezeggingen van het Nationaal Programma Groningen (€ 526.400) en van de Provincie (€ 140.000). We zitten nu op zo’n 80% van de dekking. Jolanda Dijkhuis is doende om bij de andere beoogde fondsen aanvragen in te dienen. Elk fonds heeft haar eigen criteria en eisen omtrent aan de te leveren documentatie. Eind november dit jaar moeten we de begroting en dekking rond hebben; dat is een vereiste van o.a. het Nationaal Programma Groningen maar ook van andere fondsen.

Daarnaast zijn we bezig met de meer technische zaken, zoals het laten maken van een bestek, en het laten opstellen van een advies voor de technische installatie (verwarming en klimaatbeheersing, verlichting, duurzaamheid). Ná de bouwvak gaat onze architect Tandem aan de slag met het bestek en de tekeningen. We willen ook op korte termijn in contact komen met bouwbedrijven. We denken aan een middelgroot bedrijf uit de regio, met eventueel ook inhuur van kleine bedrijven en/of ZZP-ers. Jan den Boer gaat de komende weken hiermee aan de slag. We hebben al enkele namen van bedrijven die we willen benaderen. We willen met de bouwonderneming, de architect en onszelf een bouwteam vormen. Daarvoor willen we ook iemand in ons team hebben die ons belang vertegenwoordigt en bouwexpertise heeft. We hebben hiervoor iemand uit het dorp op het oog. Mogelijk moet/kan ook iemand van de gemeente hierin komen.
Piet Jan Schalk suggereert de mogelijkheid van een consortium van ZZP-ers. We hebben dit als optie op tafel liggen.

In de plannen willen we nog een tweetal veranderingen bespreken met architect Tandem. Ten eerste willen we een andere plek voor de twee geplande trappen naar de balkons. In het ontwerp nemen ze nu veel grondoppervlak in beslag. De balkons worden waarschijnlijk ook minder vaak gebruikt.

Ten tweede willen we de huiskamer verplaatsen naar het ander eind van het verenigingsgebouw, tegenover de entree. Hier willen we een deel van de buitenmuur vervangen door een glazen pui zodat je direct in de huiskamer kijkt. Consequentie is dat de locatie van de keuken (met opslag en aanvoer) opnieuw bekeken moet worden. We denken aan de patio, maar de architect is bang dat dit duurder wordt. Anderzijds behouden we dan wel een tweede, kleiner podium, en het huidige podium hoeft dan niet gesloopt te worden.
Er spelen aspecten als aanvoer van goederen, opslag, logistiek naar de keuken, en ook een rokershoekje, maar ook kosten.

Bij de uitwerking (bestek, begroting, tekeningen) voegen we de 2 fasen van de verbouwing weer samen.

6.Beheer MFC

We hebben het eerst halfjaar van 2019 goed gedraaid. We maken een redelijke winst die aangewend zal worden voor noodzakelijk onderhoud. Er zijn diverse vrijwilligers actief. Voor de tweese helft van het jaar hebben we al weer een paar activiteiten. Dorpsbelangen doet weer een pubquiz. We hebben Sinterklaas intocht. Johnny Sikkema is bezig met toneel en cabaret. De Molenberg gaat dicht voor een verbouwing en zoekt ruimtes. Hier liggen kansen voor ons.

Nog steeds zoeken we leden voor een Activiteitencommissie. Deze zal zich gestructureerd bezig moeten houden met de diverse activiteiten en aanvragen, de planning, de uitvoering en ook met nieuwe activiteiten.
Piet Jan Schalk adviseert om deze commissie Programma-commissie te noemen en hun taakstelling te limiteren tot het uitdenken van het programma. Andere vrijwilligers kunnen dan deze programma onderdelen vorm gaan geven.

Intussen is het bestuur kleiner geworden omdat Thomas Pastoor afscheid heeft genomen wegens andere taken op het werk die meer tijd kosten.

Piet Jan Schalk adviseert om een assortimentslijst op te stellen en te hanteren, nu al. Het gaat dan om een keuze van soorten wijn, bier, etc. Doel is om een consistent en voorspelbaar assortiment te hebben, ook bij de inkoop.

Henk Sikkema vertelt over het bezoek van een vertegenwoordiger van Eromes Marko (stoelen en tafels). We moeten eerst een totaalplaatje hebben en dus bestellen we voorlopig nog geen nieuw meubilair.

7.Rondvraag

Bouke Brontsema vindt dat het gezelliger moet worden in het MFC. Het is nu niet aantrekkelijk waardoor mensen snel weer naar huis gaan en er geen omzet is. Ná een activiteit is het goed om bewust een nazit in het MFC te organiseren. Dit kunnen we als MFC ook zelf doen als de organiserende club het niet doet.
Denk verder ook aan een kleedje op de tafels, een bloemetje, planten.

Piet Jan Schalk geeft aan dat hij wil nadenken over programmering.

8.Volgende vergadering en agendapunten

We spreken af dat we de volgende bijeenkomst binnen afzienbare tijd zullen houden, bijvoorbeeld in september. Een datum zullen we nader bepalen. Ieder wordt verzocht om agendapunten door te geven.

9.Sluiting

Om 21:25.

Dorpsagenda