Essentaksterfte in de gemeente Delfzijl

Inventarisatie essen wijst uit dat duizenden essen in de gemeente Delfzijl zijn aangetast door essentaksterfte.

De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve en progressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De bomen worden besmet door sporen van de schimmel in de lucht. Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook hele essen sterven af door deze ziekte waardoor een verhoogd risico op lichamelijk letsel en schade aan gemeentelijke eigendommen en dat van derden ontstaat. Uit inventarisatie blijkt dat ook in de gemeente Delfzijl duizenden essen zijn aangetast door de essentaksterfte. Een aantal essen is zo erg aangetast dat zij een gevaar vormen voor hun omgeving.

“We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren door het afbreken van takken of dat bomen omvallen. Om deze reden vraagt de gemeente Delfzijl waar nodig, op basis van wettelijke zorgplicht, een omgevingsvergunning aan voor het kappen van die essen die een direct gevaar vormen voor hun omgeving”, vertelt wethouder IJzebrand Rijzebol. Het gaat verspreid over de gemeente om ongeveer 250 essen in de vorm van weg- en laanbeplanting en circa 1.450 essen in bossingels en bossen.

Inloopbijeenkomst
Op 7 mei organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor mensen die graag meer willen weten over de essentaksterfte. Locatie gemeentewerken, Hogelandsterweg 16a in Farmsum. Tijdstip tussen 17.00 en 19.00 uur.

Actieplan essentaksterfte
De gemeente Delfzijl gaat aan de slag met het opstellen van een actieplan essentaksterfte. Dit gebiedsgerichte actieplan vormt de opmaat tot een aantrekkelijk, gevarieerd en toekomstbestendig bomenbestand. In het plan komt ondermeer een beschrijving te staan van de risico’s en hoe om te gaan met de resterende aangetaste essen. Het gaat ook in op het herplanten van bomen.

Meer informatie
Meer informatie over de essentaksterfte is te lezen op www.delfzijl.nl. Hierop staat ook een interactieve kaart waarop te zien is welke essen dusdanig zijn aangetast dat kap noodzakelijk is. Voor eventuele vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via email essentaksterfte@delfzijl.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 140596.

Gemeente Delfzijl

*Foto van de bomen: Staatsbosbeheer

Dorpsagenda