Verslag collegeronde Spijk 8 maart 2011

Het nieuwe college gaat ook deze raadsperiode verder met het bezoeken van de dorpen. Het college hecht hieraan omdat het wil voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de dorpen en Delfzijl en omdat hij bruggen wil slaan tussen burgers en het bestuur.

Aanwezig: burgemeester Emme Groot en de wethouders Mahmut Kaptan, Edward Stulp, Meindert Joostens en Jan Wolthof. Thea van der Veen is afwezig wegens verplichtingen elders en de gemeentesecretaris KJ Havinga is op vakantie.

Verder aanwezig: opbouwwerker Lisette Stuut (SW&D) en gebiedsregisseur Mirjam Vos is ook aanwezig.

Er zijn bespreekpunten van te voren aangedragen. Circa 60 personen zijn aanwezig.

Programma

Na een korte introductie van de bestuurders en hun portefeuille is het dorp aan het woord.

De zaal in Pro Rege is behangen met kindertekeningen die aandacht vragen voor de bibliotheek in het dorp. Het dorp zou graag haar bibliotheek behouden.

De St. Dorpsbelangen bij monde van de voorzitter laten B&W weten dat Spijk over veel zaken nog beschikt. Zij willen hun voorzieningen graag behouden in de toekomst.  Meerdere vertegenwoordigers, van de vrijwilligers, de school, de leeskring, houden een warm pleidooi voor het behoud van de bibliotheek in het dorp. Aan B&W wordt een doos vol petities overhandigd. Wethouder Wolthof geeft meteen een eerste reactie. Hij is geraakt door de betrokkenheid van het dorp bij de bieb. De raad heeft echter besloten te bezuinigen en die zijn fors de komende jaren. Deze bezuiniging betreft ook het gehele bibliotheekwezen: de locaties, bibliobus, personeel en digitale toepassingen. Biblionet moet zelf beslissen hoe de bezuinigingsopdracht uit te voeren. Er is hier sprake van een subsidierelatie dus de gemeente kan het niet bepalen. Eind maart zullen verschillende scenario’s worden besproken. De wethouder merkt aanvullend op dat Biblionet ook door andere gemeenten wordt gekort, dus zij staan voor een grote uitdaging om deze bezuinigingen te realiseren.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom wel geld uit te geven aan boekjes voor jonge moeders dan geld steken in bibboeken die langer meegaan. De wethouder antwoordt dat het hier gaat om zogenaamde eenmalig gelabeld geld.

 

Hierna worden vanuit de zaal vragen aan B&W gesteld en beantwoord door de verschillende wethouders.

 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een dankwoord aan gemeentewerken voor hun inzet bij de Steunstee. Ook het fietspad Spijk-Bierum is mooi geworden.

 

Er wordt afgerond en nagepraat met een drankje.

Onderstaande punten werden vooraf ingediend:

 

Vragen Antwoorden
1 Herinrichting van de plaats aan de Havenweg met het verlichte bord. Er staat een bankje om even te zitten, maar de omgeving daar wordt door bewoners als een aanfluiting gezien. Wethouder Kaptan geeft aan te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gebied anders in te richten
2 Van diverse kanten is de bouwval aan de Grote Dijkstraat (nr 42) (bouwvergunning in 2000 en niets gebeurd) ingebracht en vanuit diverse invalshoeken. Graag toelichting van de gemeente hoe dit nu verder moet en hoe dit soort zaken in de toekomst voorkomen gaat worden. Er lopen opnieuw gesprekken met eigenaar.

De vergunningsaanvraag werd in 2001 geweigerd door de welstands-commissie. Sinds 2007 is er sprake van een patstelling.

3 Ik weet dat er geen hondenuitlaatbeleid is en dat er niet op hondenpoep gehandhaafd wordt, maar toch wil ik het punt inbrengen met het verzoek om toelichting op cq motivering van dit (non)beleid want het gaat wel om een grote ergernis onder de bevolking. Wethouder Kaptan antwoordt dat hij de ergernissen begrijpen maar dat dit een problematiek is die moeilijk is te handhaven. Het gaat op het gedrag van de hondenbezitters. Hij stelt voor dat DB een artikel plaatst in de Terp Tips.
4 Er wordt veel te hard gereden in het dorp, wat in zijn geheel een 30 km zone is. Kan er niet in de driehoek worden afgesproken dat er zo nu en dan gehandhaafd wordt als waarschuwing? Of is het een eigenstandige beoordeling van de politie om hier niet te bekeuren? Graag de visie van B&W. Dit zijn veelal de lokale bewoners. Er wordt regelmatig in de 3-hoek over gesproken. Wethouder Kaptan wil laten uitzoeken over het anders inrichten van de wegen kan helpen de snelheden te drukken.  Toch is het moeilijk om ‘’alles’’ door de overheid te laten regelen. Er is ook eigen verantwoordelijkheid.
5 Hoewel het als een onderwerp ‘grijs’ gezien kan worden, het verzoek over verdere achteruitgang van ’t Loug te bespreken. De toestand van ’t Loug is belangrijk als centraal aangezicht van het dorp.

 

(Iemand stelde voor om de borden Hoofdweg Zuid “na 50 meter” weghalen, hier een bord ophangen “verboden voor tractoren”. Misschien dat ’t Loug dan nog een beetje gered kan worden.)

Wethouder Kaptan zal zorgdragen dat het onderwerp wordt ingebracht bij de verkeerscommissie.
6 De uitbreiding en inrichting van het bedrijventerrein Tjariet. Een toelichting op de visie en reeds gemaakte afspraken over de invulling. Een schetstekening zou in Steunstee kunnen komen te liggen. Inspraakavond wordt gepland over Bp-procedure en Tjariet. Datum nog niet bekend
7 De brand in Moerdijk heeft geleerd dat het niet juist is om je als gemeente op de gemeentegrenzen te beroepen en wat er naast je gebeurt te negeren. Zo vindt onze bevolking het van belang dat onze B&W zich druk maakt om wat er aan plannen ligt bij de Eemshaven. Graag visie hierover en inlichtingen. De ontwikkelingen in de Eemshaven zijn niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De bevoegdheid ligt veelal bij de Provincie. De gemeente is slechts de vergunningverstrekker. De mogelijkheden voor bezwaar vanuit Spijk liggen in bezwaar- en beroepsprocedures en het indienen van zienswijzen.
8 Hoe gaat het verder met de brandbult op oudjaar? Er wordt door de burgemeester eerst een compliment gemaakt richting de jeugd voor hun inzet. Verder vertelt hij dat er sprake is van een zogenaamde sterfhuisconstructie. Als er een jaar niet wordt aangevraagd of het verloop van de avond is slecht, vervalt het recht om aan te vragen.
9 Per brief separaat: slecht wegdek Alberdaweg/Achteromweg Er is brief aan melder verstuurd.
10 Aan de Havenweg wordt zo geparkeerd, dat er geen vracht wagen meer langs kan dit om de snelheid er uit te halen.

Maar wat als er een keer brand is op de Tuinbouwweg,  Vlasakkers, Redger of aan het andere stuk van de Havenweg dan gaat de brandweer Bierum over de Havenweg (dat is het snelste): dan kunnen ze er niet tussendoor.

 

Het voorstel is ingediend om aan één kant van de Havenweg een parkeerverbod te maken (en dan aan de kant van het maar – van huis nummer 11 t/m 1 dan heb je dus aan één kant auto’s en aan de andere kant nog aan het eind parkeerhavens).

 

De Havenweg is een weg die een breedte heeft van minimaal 5,70 meter. De meeste woonstraten hebben een overigens breedte van 5,50 meter. In dergelijke straten wordt aan beide zijden van de weg geparkeerd. Dit om de snelheid uit het verkeer te halen. Bij het instellen van een eenzijdig parkeerver-bod, gaat namelijk vaak de snelheid omhoog. In 30 km/uur gebieden is dat niet wenselijk. In de Havenweg is dit helemaal niet wenselijk, aangezien een trottoir ontbreekt. Hierdoor lopen ook de voetgangers op de rijbaan (en wellicht spelen er ook kinderen op de rijbaan). Om deze reden is het niet wenselijk om in de Havenweg een eenzijdig parkeer-verbod in te stellen.

 

Overigens dient men zelf rekening te houden met de doorgang in de straat. Er mag namelijk niet dusdanig geparkeerd worden dat overig verkeer er hinder van ondervindt. De weg moet dus altijd toegankelijk zijn voor een ieder.

11 Betere verlichting fietspad Spijk-Bierum en doorgaande weg Spijk-Losdorp
We lezen steeds allerlei berichtgeving over extra lantaarnpalen in Spijk, wat op zich natuurlijk prachtig is, maar zouden liever zien dat deze geplaatst worden bij het fietspad tussen Bierum-Spijk en Bierum-Holwierde en de doorgaande weg naar Losdorp, zodat deze beter verlicht zijn, omdat dit voor zowel scholieren als volwassenen zeer vervelend en onveilig is.
Schoolgaande kinderen zullen hier toch langs moeten willen ze in Appingedam of Delfzijl komen op de fiets. Veel kinderen durven hier niet langs in het donker, helemaal niet als ze alleen zijn. Graag zouden we zien dat hier z.s.m. bijv. elke 100mtr een lantaarnpaal wordt geplaatst, die extra veel licht geeft, zodat er meer gebruik van gemaakt zal gaan worden en kinderen en volwassenen daar met een prettig en veilig gevoel gaan fietsen/wandelen. Zelfs als volwassenen fietsen wij hier niet graag in het donker, omdat je “geen hand voor ogen ziet”. Mocht daar iets gebeuren, is dat vanaf de weg absoluut niet zichtbaar, maar ook niet voor naderende fietsers/auto’s.
12 Zoutstrooien vóór 7 uur ’s ochtends van deze zelfde routes.

Voor schoolgaande kinderen en anderen die in winterse omstandigheden voor 7 uur deze bovenstaande routes moeten begaan, is het in geval van sneeuw en ijs, vóór 7 uur spiegelglad, soms zelfs onbegaanbaar en veroorzaakt veel valpartijen. Tot aan het Fivelcollege toe!! Als de strooiwagens hier eerst een keer langs komen, zitten alle kinderen al een geruime tijd in de klas. Wellicht zou men deze routes wat eerder kunnen strooien?

Delen van gemeente worden gestrooid in cat 1.  Start om 5.00u doel voor spits uit 7.30u hoofdroutes klaar.

Andere delen vallen onder verant-woordelijkheid Appingedam. Deze strooien ’s avonds.

 

 

 

 

Deze vragen werden op de avond zelf gesteld:

 

Vraag Antwoord
In 2010 is er veel aandacht ook door het dorp besteedt aan het verkeer. Er wordt gewezen op het Veiligheidsplan. Wat is de stand van zaken? Wordt nagevraagd.
Hoe denkt B&W over scholen en kindercentra? Wethouder Wolthof de scholen werken aan een visie die eind 2011 klaar zal zijn. Deze wordt daarna besproken met de gemeente
De verlichting op ’t Loug (onderhouden door dhr Kremer namens gemeente) werkt obv een sensor. Deze zit tussen de bomen dus slaat soms door ‘’donkerte’’ onnodig aan. Kan het niet  mbv tijdschakelaar? Wordt nagevraagd.
Er zijn mensen die willen meedenken over sportaccommodaties. Voorstel 1 nieuwe ipv de huidige 3 kleine locaties

 

Aangevuld met:

–        hoe gaat het met alle voetbalclubs in de toekomst?

–        Gaat de gemeente alleen maar uit van koude cijfers in de discussie over accommodaties Tenslotte wordt er veel door vrijwilligers gedaan?

Wethouder Wolthof antwoordt dat de discussies volop lopen. Maar nieuwbouw is ook kostbaar en daarmee niet reëel.

Emme Groot  vult aan dat het de dorpen en verenigingen vrij staat zelf te gaan nadenken en mogelijke oplossingen aan te dragen bij de gemeente.

Dorpsbelangen zal binnenkort alle verenigingen uitnodigen om elkaar te raadplegen.

Er zal uiteindelijk zal clustering niet uit kunnen blijven. De levensvatbaarheid is een belangrijk criterium.

Er wordt ook gevraagd of het ziekenhuis blijft? Emme Groot zegt dat er een ziekenhuisvoorziening blijft maar de huidige vorm kan niet meer. Het ziekenhuisbestuur beraadt zich. Een en ander hangt samen met financiën maar ook aan eisen die aan de specialisten worden gesteld. De gemeente heeft geen invloed. De Provincie maar deels. het is aan het Rijk.
Hoe gaat het met de seniorenvoorzieningen in de dorpen bijv. beschikbare woningen EG hier gaat structuur aan gegeven worden. Er zijn meerdere spelers in het veld voor dit onderwerp. Het woon- en leefbaarheidsplan (i.o.) besteedt ook aandacht aan het langer thuis kunnen/moeten blijven wonen door senioren.

ES de lijn is een kleinere woning- voorraad. In Spijk en Wagenborgen zal waarschijnlijk nog wel worden gebouwd. Bezit van de woningbouwvereniging is haar verantwoordelijkheid, zowel de kwaliteit als hoe de herstructurering aan te pakken.

Hoe gaat het met het vervoer in de toekomst naar bijvoorbeeld een voorziening als Delfzicht? De Provincie is bevoegd gezag in deze. De gemeente zal pleiten dat het vervoer wordt meegenomen in de planontwikkelingen van het ziekenhuis.
Hoe ziet de toekomst van de SWD-activiteiten eruit. Er wordt daarbij gedacht aan de Steunstee die positief is voor het dorp. L S De steunstee is een project. Eind 2011 wordt er geëvalueerd. De Raad heeft besloten te bezuinigen met 40% op de SWD.

EG vult aan: de gemeente moet 20% bezuinigen op haar vrij besteedbaar budget.

De opmerking wordt gemaakt dat er rondom moet wordt bezuinigd, maar er kan weer geld naar het Molenbergplein? EG De eerdere activiteiten waren geen kwaliteitsslag. De problemen van centrum Delfzijl worden nu cruciaal. Er is veel leegstand.
Afgelopen winter was er vooral veel gladheid op klinkers. Kan hier iets aan worden gedaan? MK Deze winter waren er veel problemen. Er worden routes gereden. Maar de zoutcapaciteit maakt dat niet alles gestrooid kan worden. Zowel door de hoeveel tijd die hiermee is gemoeid als het kunnen bestellen bij AKZO. Ook de zoutkwaliteit varieert.
Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij gladheid? Kan men de gemeente aanspreken? Stoepjes worden de inwoners geacht zelf sneeuw/ijsvrij te houden.

 

 

 

Dorpsagenda