Algemene Leden Vergadering IJsvereniging De IJssport

Algemene Leden vergadering

IJsvereniging “ De IJssport”

Wanneer: Donderdag 07-12-2023
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: In de ijskantine gelegen aan de Zwarteweg 17 te Spijk

Agenda;

Opening.

   • Kleine verloting onder aanwezigen.
   • Mededelingen en ingekomen stukken betreft deze vergadering.
    -Toetreding KNSB.
    -De ijsvereniging heeft inmiddels 2 KNSB gecertificeerde IJsmeesters.
   • Notulen laatste ledenvergadering 2022
   • Jaarverslag Secretaris.
   • Verslag beweegtuin.
   • Jaarverslag penningmeester.
   • Verslag kascontrolecommissie.
   • Vaststellen contributie 2024 / 2025
   • Pauze.
   • Benoeming kascontrolecommissie + reserve
   • Bestuursverkiezing:
    -Geen aftredend bestuurslid vanwege vervroegd uitstappen bestuurslid.
    -Bestuursfunctie penningmeesterschap vacant.
    -Werving één nieuw bestuurslid.

Tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen eventuele kandidaten zich schriftelijk kenbaar maken via ijsverenigingdeijssport@hotmail.com.

   • Plannen herinrichting ijsbaan.
   • Rondvraag.
   • Sluiting.

Bestuur IJsvereniging De IJssport
Gert-Jan Meijer

Dorpsagenda