Verslag informatie-/inspraakavond MFC

Met rond de 130 bezoekers is de informatieavond op 9 februari goed bezocht. De commissie is erg blij met deze grote opkomst en belangstelling. Het geeft aan dat de komst van een MFC volop leeft in Spijk. Ook de aanwezigheid van de burgemeester en twee wethouders van de gemeente Delfzijl is door ons zeer gewaardeerd. Kerndoel van deze avond is te peilen hoe een MFC in te richten en te gebruiken. Welke ideeën leven er.

Na de opening door de voorzitter van de commissie voorzieningen Henk Sikkema geeft Ewald Veenstra een presentatie aan de hand van de voorlopige schetsen gericht op een renovatie en doorontwikkeling van gebouw Pro Rege en het voormalig kerkgebouw.
Vervolgens komt Edwin Broekman, gebiedsregisseur gemeente Delfzijl, met een presentatie hoe de gemeente Delfzijl de plannen kan begeleiden en faciliteren.

Aansluitend krijgt de zaal de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. De meeste vragen hebben betrekking op hoe het proces tot nu toe is verlopen en wat de commissie heeft gedaan. Welke onderzoeken zijn er geweest. Hoe is het gesteld met de financiële haalbaarheid. Is er een dekkende exploitatie begroting te realiseren. In hoeverre gaat de gemeente ons faciliteren. Verder zijn een aantal vragen gesteld over de locatie keuze en in relatie hiermee hoe kan de samenwerking worden gezocht met de scholen en andere verenigingen die locatie gebonden zijn. Als voorbeeld werd genoemd de voetbalvereniging en de tennisvereniging. Al deze vragen zijn genoteerd en zullen nader worden geanalyseerd en met alle betrokkenen worden besproken die een relatie hebben of mogelijk krijgen met het nieuw in te richten MFC. Het resultaat hiervan zal in de eerstvolgende voorlichtingsbijeenkomst worden uitgelegd en beargumenteerd.

Na de pauze starten we met het interactieve gedeelte. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om op grote vellen papier in te vullen wat de ideeën zoal zijn. De resultaten van een vorige voorlichtingsavond hangen ter illustratie aan de wanden in de zaal en geven inspiratie vooraf. Het resultaat was overweldigend. Heel veel is geschreven. Samenvattend wil men gericht op faciliteiten: een 24/7 bezetting; plek voor jeugd; ouderen; steunstee; verenigingen; pleisterplaats toerisme; bibliotheek; theater; concert; muziekonderwijs; ruimte voor (grote) uitvaarten met opbaarruimte; gezondheidscentrum; zorgloket; stiltecentrum met een kapelletje; bar faciliteiten met WIFI en uitgebreide keukenvoorzieningen; buitenterras.
Gericht op plek en keuze gebouw zijn de ambities divers. Een aantal pleiten voor nieuwbouw op locatie Pro Rege en kerk centraal in het dorp. Overwegend kiest men voor renovatie en doorontwikkeling van het huidige gebouw Pro Rege met voormalig kerkgebouw. Verder een aantal reacties om de aansluiting en combinatie te zoeken als MFC met onderwijs en sportvoorzieningen in 1 gebouw. Tenslotte zijn een aantal algemene suggesties naar voren gebracht. Alles onder 1 dak; leefbaarheid borgen in het centrum; financieel toegankelijk maken voor gebruikers; inrichting beheer; toegankelijkheid mindervaliden; inrichting duurzaam en aardbevingsbestendig; aansluiting zoeken met omliggende dorpen.

Met de inbreng van deze avond gaat de commissie voorzieningen verder. Zodra alle analyses zijn uitgevoerd komen wij voor de zomerperiode bij u terug met de uitkomsten en het verdere vervolg ter realisatie van een MFC in Spijk. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de inbreng tijdens de informatieavond op 9 februari jl.

Commissie voorzieningen,

Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Tonny Meijer, Koert Stulp, Johnny Sikkema, Thomas Pastoor

Dorpsagenda