Je mouten wat goan doun … (7)

Aans wörn je verveelnd in pokkel.
Sömmige Lu hem roezie om niks.
Je mouten hail klain beetje flexibel weezn zee mien dochter.
Ik heb gain roezie dus ben ik flexibel. (’t Was eevkes stil)
Dat denk ik nait zee zai.
Joe goan mit flexibele mensen om.

Dōrpschriever