Overdracht Rijksmonumenten NAM aan Het Groninger Landschap

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Het Groninger Landschap hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van monumentaal erfgoed in het aardbevingsgebied. Het gaat om Rijksmonumenten met complexe schade die de NAM verworven heeft en een relatie met het landschap hebben. De overeenkomst heeft in eerste instantie betrekking op vier Rijksmonumenten: de boerderijen Occo Reintiesheert in Stedum, De Haver in Onderdendam en Melkema in Huizinge en verder de molenaarswoning van molen Zeldenrust in Westerwijtwerd.

Met deze overeenkomst neemt Het Groninger Landschap verantwoordelijkheid voor behoud van de getroffen Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. De monumenten worden in een goede staat van onderhoud gebracht en de schade wordt hersteld. Voor de instandhouding van het monument is het belangrijk dat het een functie heeft. De bestaande woonbestemming blijft daarom gehandhaafd, maar kan losgekoppeld worden van het bestaande woonhuis. Deze werkwijze leidt ertoe dat een ingrijpende versterkingsoperatie, die onomkeerbare schade kan toebrengen aan het monumentale karakter, wordt vermeden of uitgesteld tot het bevingsrisico is afgenomen.

NAM kiest ervoor de monumenten over te dragen aan Het Groninger Landschap, omdat deze organisatie de kennis en expertise heeft om de monumenten te behouden en om ze een bestemming te geven die past in de omgeving.

Het is mogelijk dat de overeenkomst in een later stadium nog zal worden uitgebreid naar meer dan de vier bovengenoemde Rijksmonumenten. Het aantal monumenten dat op deze manier uiteindelijk zal worden overgedragen blijft naar verwachting beperkt: de eerste prioriteit blijft om huidige eigenaren te helpen met schadeherstel en versterking van hun monument. Pas als de eigenaar besluit om te verkopen, kan Het Groninger Landschap een vangnet bieden voor monumenten in het aardbevingsgebied.

NAM betaalt aan Het Groninger Landschap een bedrag voor langdurig onderhoud, schadeherstel en een vaste bijdrage voor het realiseren van een aardbevingsbestendige woning. Om de hoogte van het bedrag te bepalen, vindt per monument een nulmeting plaats. NAM blijft verantwoordelijk voor toekomstige aardbevingsschade. Intentie van beide partijen is om vergelijkbare afspraken te maken met andere monumentenorganisaties als Stichting Oude Groninger Kerken en het Groninger Monumentenfonds.

Dorpsagenda