Groen Spijk bijna klaar voor de start

Bewonersinitiatief Groen Spijk is klaar voor de aanpak van het groen aan de Havenweg/ Nesweg. Het ontwerp is gereed, de financiering is rond en de gesprekken met lokale groenbedrijven zijn gestart. We hopen dat in het najaar de eerste spade van het project Havenweg/Nesweg de grond in kan.

Wat gaat er gebeuren
De oude haven van Spijk krijgt een groene make over. Het huidige groen maakt plaats voor een parkachtige inrichting geïnspireerd op het landschap rondom Spijk en de historie van de locatie zelf. Met duurzame beplanting, fraaie zitplekken op een pleintje en een wandelpad wordt de Havenweg/Nesweg een aantrekkelijke plek voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komt er een informatievoorziening waarin het verhaal van Spijk wordt verteld. De illustratie laat zien hoe het ongeveer gaat worden. Veel details zoals de beplanting worden nog ingevuld. Dat doen we samen met de groenbedrijven die het werk gaan uitvoeren. Bij het eindontwerp betrekken we ook de bewoners van Havenweg/Nesweg. We organiseren op korte termijn een mogelijkheid om het ontwerp te bespreken.

Het project
Het project Havenweg/Nesweg Spijk is onderdeel van een bredere aanpak Groen Spijk waarmee ons wierdedorp zich duurzaam versterkt en profileert als aantrekkelijke en vitale leef- en woonomgeving. Dit project is het eerste project dat gerealiseerd gaat worden in het kader van Groen Spijk. Bewonersinitiatief Groen Spijk is voortgekomen uit het Ideëencafé in april 2017. Veel Spieksters ondersteunden de ideeën voor verbetering van het groen.

Sindsdien werken we nauw samen met de gemeente Delfzijl en werken we hard aan de plannen voor het Spijkstermaar, de havenkom, het kerkeiland en de Havenweg/Nesweg. Het project Havenweg/Nesweg gaan we als eerste realiseren. Tijdens een bijeenkomst van Dorpsbelangen in januari 2019 en tijdens de Spiekster jaarmarkt presenteerden we het project Havenweg/ Nesweg. Voorafgaand kregen bewoners van Havenweg en Nesweg het plan in de brievenbus. Veel Spieksters hebben het plan bekeken en besproken. Dat leverde veel wensen en waardevolle tips op die een plek kregen in het ontwerp. Landschapsbeheer Groningen heeft samen met Bewonersinitiatief Groen Spijk het huidige ontwerp gemaakt.

Stappenplan project Havenweg/Nesweg
Samengevat zijn dit de stappen van juni tot september 2020:

  • Start offertefase en invulling van eindontwerp
  • Uitwerking en presentatie eindontwerp aan dorp
  • Afstemming met bewoners Havenweg/Nesweg en betrokkenen over uitvoering en eindontwerp
  • Akkoord op offerte en eindontwerp
  • Start werkzaamheden

Uitvoering door lokale groenbedrijven
We willen lokale groenbedrijven inschakelen voor de uitvoering van het project. Het wordt een gezamenlijk project, waarin elk bedrijf doet waar het goed in is. De eerste gesprekken zijn geweest. Daarnaast onderzoeken we of we een deel van de werkzaamheden kunnen laten uitvoeren door sociale doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de SW-bedrijf Werkplein Fivelingo. Op korte termijn vindt er een vervolggesprek plaats met de bedrijven over de detaillering en kosten van het project.

Financiering
Veel tijd staken we in het verkrijgen van geld voor de plannen. Gemeente Delfzijl heeft daarin veel voor ons gedaan. In 2018 hebben we van het Loket Leefbaarheid een bedrag van € 9.440,- ontvangen. Ook hebben we we een bijdrage gehad vanuit het Dorpsbudget. Dat werd gebruikt voor activiteiten in het Spieksterbos en een reservering voor het verplaatsen van de plattegrond aan de Havenweg. Een mooie opsteker in 2019 was het winnen van de pitch van het Programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap. De prijs van €25.000,- werd beschikbaar gesteld door de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarmee kon het ontwerp betaald worden. Een deel is gereserveerd voor de uitvoering. In april 2020 besloot de gemeenteraad het collegevoorstel te steunen om een bedrag van €131.000,- uit de krimpgelden beschikbaar te stellen voor het project Groen Spijk. Daarnaast kende de gemeente Delfzijl onlangs
€3.500,- subsidie toe vanuit Bewoners Aan Zet, de regeling voor bewonersinitiatieven. Dankzij deze bijdragen kan dit eerste project van start. Voor de andere projecten hopen we aanspraak te maken op bijdragen uit het project TenneT 380kV (hoogspanningsmast Eemshaven-Vierverlaten).

Goed om te weten
-Bewonersinitiatief Groen Spijk werkt nauw samen met gebiedsregie van gemeente Delfzijl
-Vanuit de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen wordt het project gevolgd
-De ontwikkeling van de projecten Havenkom, Spijkstermaar en het kerkeiland gaat ondertussen ook door:    Landschapsbeheer Groningen heeft samenhangende schetsen gemaakt van de Havenweg, Havenkom, Spijkstermaar en het  kerkeiland. Met beheerders en aanwonenden zullen we later dit jaar in gesprek gaan.
-Er wordt gekeken naar samenwerking met de Sportvisfederatie voor vissteigers aan het Spijkstermaar
-Stichting Dorpsbelangen Spijk verzorgt de financiële afhandeling. De bedragen worden geparkeerd op de rekening van Stichting Dorpsbelangen.
-Het Spieksterbos staat ook op de agenda. Samen met vrijwilligers is Groen Spijk bezig het bos beter begaanbaar te maken.

Tot slot
Met de realisatie van dit project wordt ons dorp nog mooier dan het al is. En krijgt de oude haven een stukje van zijn vergane glorie terug. In plaats van schepen, wordt het nu een plek voor ontmoeting en om van te genieten. En om iets te leren over de geschiedenis van ons dorp en het waardevolle landschap om ons heen. We kijken reikhalzend uit naar het moment dat de eerste spade letterlijk de grond in gaat.

Contact Groen Spijk
Arnold Stoppels: astoppels1953@hotmail.com
Jan Wiersema: janwiersema@icloud.com
06 20 14 78 31