Veiligheid voorop

Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen
Veiligheid voorop en de bewoner centraal

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen. Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen. In het gehele Groningse aardbevingsgebied gaat het om ruim 11.000 gebouwen die mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico lopen. Hiervoor moeten deze gebouwen worden onderzocht. Dit kan niet allemaal tegelijk. Daarom wordt begin 2019 gestart met de opname en beoordeling van gebouwen met het hoogste risico. Voldoen gebouwen niet aan de norm voor veiligheid, dan is versterking nodig.

Uitgangspunten vernieuwde aanpak
Eerder dit jaar besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. Op basis van de adviezen van de Mijnraad en het SodM is de aanpak van de versterkingsoperatie aangepast.

In het Plan van Aanpak is een inschatting gemaakt van woningen die mogelijk risico lopen bij een aardbeving. Hierbij is onder andere gekeken naar de kennis over het type gebouw, de samenstelling van de bodem en de grondversnelling. De gebouwen zijn verdeeld in drie categorieën:

  • Verhoogd risico
  • Licht verhoogd risico
  • Geen verhoogd risico

Uitgangspunt is dat gebouwen die een verhoogd risico lopen bij een aardbeving, het eerst onderzocht gaan worden. Het doel blijft dat Groningers in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk veilig kunnen wonen.
In Wagenborgen vinden op 1 december bijeenkomsten plaats, waarvoor de bewoners per brief zijn uitgenodigd.

De bewoner centraal
In het Plan van Aanpak staat de bewoner centraal. Het gaat immers om het ‘thuis’ van de mensen. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen of panden voldoen aan de veiligheidsnorm. Panden die niet voldoen aan de norm, moeten vervolgens zo snel mogelijk versterkt worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar de meest risicovolle gebouwen. Ook versnelling van de versterkingsaanpak is een doel. Is versterking noodzakelijk? Dan wordt samen met de eigenaar of huurder besproken hoe dit uitgevoerd moet worden.

Plan van Aanpak voor Delfzijl
Gemeente Delfzijl en NCG werken momenteel aan een plan van aanpak voor de gemeente Delfzijl. Met dat plan van aanpak hopen we snel aan de slag te kunnen om duidelijk te krijgen welke woningen daadwerkelijk versterkt moeten worden. Het Plan van Aanpak voor Delfzijl moet in december/januari in concept klaar zijn en wordt in februari 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

In januari meer duidelijkheid
In januari 2019 ontvangen de bewoners van de panden die mogelijk een verhoogd risico lopen een brief met meer informatie. Ook de bewoners van de panden die al geïnspecteerd zijn ontvangen dan nadere informatie. De gemeente Delfzijl en NCG organiseren vanaf januari diverse bijeenkomsten in dorpen en wijken om bewoners verder te informeren.

Meedhuizen en Wagenborgen
In het Plan van Aanpak valt op dat veel woningen in de dorpen Meedhuizen en Wagenborgen nieuw naar voren komen. Daarom organiseren gemeente en NCG op korte termijn in beide dorpen bijeenkomsten voor inwoners om hen te informeren. De bijeenkomst in Meedhuizen heeft al plaats gevonden en krijgt in januari een vervolg. In Wagenborgen vinden op 1 december bijeenkomsten plaats, waarvoor de bewoners per brief zijn uitgenodigd.

Oudere schades
Helaas staan ook in de gemeente Delfzijl panden waaraan in de afgelopen jaren veel schade is ontstaan. Deze schades zijn vaak het gevolg van de gaswinning. Veel verschillende instanties hebben zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met het afwikkelen van deze schades en niet altijd met gewenst resultaat.

Er liggen nog schadeafmeldingen ter afdoening bij de Arbiter Bodembeweging (schademeldingen voor 31 maart 2017) en bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De afwikkeling van schades is in sommige gevallen helaas ingewikkeld en er zijn ‘oude’ schadegevallen die buiten behandeling door Arbiter of TCMG vallen. De gemeente Delfzijl wil voor zover mogelijk via de burgemeester bemiddelen bij de afdoening van deze oude schadegevallen.

Daarnaast reikt de schade soms verder dan alleen de bouwkundige schade. U komt door de schade bijvoorbeeld in financiële nood of het beïnvloedt uw dagelijkse leven drastisch. Herkent u zich hierin, dan kunt u via de gemeente Delfzijl in contact komen met de Commissie Bijzondere Situaties.
De gemeente Delfzijl staat u graag te woord. De contactgegevens staan op deze pagina.

Meer informatie
Plan van Aanpak NCG
Het Plan van Aanpak van NCG is te downloaden op de website van NCG via www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/pva

Nationaal Coördinator Groningen
In elke gemeente in het aardbevingsgebied is een Versterkingspunt ingericht. Daar werken bewonersbegeleiders, die bewoners met raad en daad bijstaan. U kunt de bewonersbegeleiders van Versterkingspunt Delfzijl bereiken via:

Telefoon: 088–0414466
E-mail: info@versterkingspuntdelfzijl.nl
Bezoek: u bent welkom op maandag en Gemeente Delfzijl donderdag van 13.00 – 16.30 uur in het Versterkingspunt aan de Waddenweg 22 (in de Brede School Noord) in Delfzijl. Buiten deze tijden kunt u altijd een afspraak maken.

Gemeente Delfzijl
De medewerkers van het Klant Contact Centrum staan u graag te woord en verwijzen u door naar de contactpersoon en zo nodig de burgemeester. U kunt het Klant Contact Centrum bereiken via:

Telefoon: 140596
Email: gemeente@gemeentedelfzijl.nl

Huurwoningen
Bent u huurder en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw verhuurder.
Acantus

Telefoon: 0900 – 8400 op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur
E-mail: info@acantus.nl

Groninger Huis

Telefoon: 0598 – 451482 op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur
E-mail: info@groningerhuis.nl

Marenland

Telefoon: 0596 – 519 151 maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.30 uur; vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: info@woongroepmarenland.nl

Woonzorg Nederland

Telefoon: 088-921 02 35 op werkdagen van 08.30 – 13.00 uur
E-mail: menterne@woonzorg.nl

Arbiter Bodembeweging

Telefoon: 088 – 0414480 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur).
E-mail: info@arbiterbodembeweging.nl

Onafhankelijke Raadsman

Telefoon: 088 – 223 44 55 maandag t/m donderdag: 8.30 – 16.30 uur, vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
E-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl

www.versterkingspuntdelfzijl.nl

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda