Jaarvergadering Stichting Dorpsbelangen Spijk

Hierbij nodigen we alle inwoners van Spijk uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Wanneer: Dinsdag 20 maart 2018
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: MFC Spijk (pro rege)

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk.