Community Wise update 2

Spiekster Zoaken – Hoe denkt u erover?– Community Wise update 2

Op 13 september is er een bijeenkomst georganiseerd waarin terugkoppeling werd gegeven en verder doorgesproken werd over “Spiekster Zoaken” vanuit het project Community Wise. Community Wise belicht gezondheid, sociale samenhang en leefbaarheid.

In het voorjaar van 2017 hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met leden en vertegenwoordigers van Spieksters veur elkoar, Vrouwen van Nu, Dorpsbelangen, Steunstee, Dorpsbudget, initiatiefgroep Outdoor fitness en met individuele dorpsbewoners, waarin ze veel gehoord hebben over de geschiedenis van Spijk, het verenigingsleven, voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen. Daaruit zijn diverse Spiekster Zoaken naar voren gekomen; gezamenlijke thema’s die in Spijk leven. Hieronder kunt u een samenvatting van de Spiekster Zoaken lezen.

Het is van belang om er achter te komen hoe de bewoners van Spijk over deze Spiekster Zoaken denken. Onderzoekers van het UMCG willen met inwoners van Spijk in november en december gaan praten over hun behoeften en wensen.
U hoort binnenkort meer!

Spiekster Zoaken

1. Hoe kan de verbondenheid in Spijk worden verbeterd?
Over de verbondenheid in Spijk zijn de aanwezigen het erover eens dat er niet alleen verschillende hechte groepen bestaan in Spijk (de kerk en de voetbalvereniging), maar dat er ook dwarsverbanden bestaan in de vorm van de steunstee, Spieksters veur elkoar. De suggestie is dat de verbinding tussen de Spiekster verder kunnen worden uitgebouwd als alle verenigingen, organisaties en initiatieven meer met elkaar samenwerken. Zo is er behoefte om het overleg over de dorpsagenda weer op te pakken en gemeenschappelijk aan dorpsbelangen te willen werken.

2. In welke mate kunnen inwoners van Spijk die geen of weinig verbinding met de gemeenschap in Spijk hebben meer worden betrokken?
Vanuit de Steunstee komt naar voren dat ouderen de weg naar de Steunstee niet kunnen vinden. De vraag is hoe kunnen we ouderen in Spijk betrekken bij activiteiten in de Steunstee. De suggestie is dat de Steunstee een aantal programma’s kunnen aanbieden die aantrekkelijk zijn voor ouderen, zoals programma om meer te bewegen en activiteiten die sociale contacten bevorderen. Vanuit het ideeën café is een groepje bezig met het realiseren van een beweegtuin voor alle leeftijden. Zij vinden ook dat bewegen een sociaal aspect heeft en willen dit ook stimuleren, met bijvoorbeeld koffie en eet momenten in de beweegtuin.

3. Op welke wijze kan de zorg voor met name oudere inwoners in Spijk zo goed mogelijk worden georganiseerd en afgestemd op de behoefte van ouderen?
Er is veel veranderd in zorgvoorzieningen in Spijk en omgeving. Mensen geven aan dat er minder voorzieningen zijn voor ouderen in Spijk. Mensen maken zich zorgen over de beschikbaarheid van bijvoorbeeld thuiszorg en huishoudelijke hulp om ook op lange termijn in Spijk te kunnen blijven wonen. Het is niet helemaal duidelijk aan welke voorzieningen ouderen behoeften hebben. Zo is er bijvoorbeeld geen laagdrempelige dagopvang voorziening voor ouderen met uiteenlopende chronische aandoeningen zoals Parkinson en dementie. De behoefte aan voorzieningen zou verder nagevraagd kunnen worden bij bewoners.

4. Het gebrek aan vrijwilligers.
Alle organisaties en verenigingen kampen met een vergrijzend groep vrijwilligers. Met name voor bestuurlijk werk zijn geen jonge vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers willen wel éénmalig of een enkele keer iets doen, maar geen structurele taak met verantwoordelijkheid. Vooral de 30-ers, 40-ers worden gemist. De aanwezigen zouden graag een plan van aanpak willen maken om jonge vrijwilligers op te leiden en om de gemeente te vragen om verenigingen meer actief bij te staan om de bureaucratische rompslomp van de schouders van bestuursleden weg te nemen.

Projectgroep Community Wise
Martine Goedendorp (contact: 050-3616652, m.m.goedendorp@umcg.nl)
Mathieu de Greef
Lisa Louer
Nardi Steverink