Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 2

Dit is de tweede nieuwsbrief van de stichting MFC (Multi Functioneel Centrum) te Spijk. We willen u maandelijks informeren over de ontwikkelingen binnen ons MFC.

VRIJWILLIGERSAVOND
De 2e vrijwilligersavond is op 4 april geweest. Een aantal nieuwe gezichten mochten we daar verwelkomen. Deze avond zijn afspraken gemaakt in de aanpak van de zalen. Onze voorzitter Henk Sikkema wordt de vrijwilligerscoördinator. Een mooi initiatief betreffende de actie DOE MAAR gericht op het MFC is positief ontvangen. Dit zal nader worden uitgewerkt in een concreet plan. Wij doen nu nog een oproep voor de commissie activiteiten. Deze commissie is nog onderbezet. Voelt u ervoor om eens iets te organiseren in het MFC, schroom niet en meld u aan bij Klaas Kooistra. klaas.kooistra@planet.nl.

PLANNEN VERBOUW
De architect heeft zijn plannen gereed gericht op verbouw van het voormalig kerkgebouw. De onderbouwing van deze plannen wordt nog in een aparte sessie aan het bestuur gepresenteerd. Ook is een voorlopige planning aangereikt. Zoals het zich nu laat aanzien kan eind 2018 met de aanpassing/verbouw van het kerkgedeelte worden begonnen.

BEHEERGROEP
Het stichtingsbestuur wil investeren in een goede relatie met de bewoners woonachtig in de omgeving van het MFC. Mede op initiatief van de gebiedsregisseur is op 19 april a.s. een overleg gepland met de bewoners. Doel van deze avond is om nader kennis te maken met elkaar en vaststellen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Te bespreken onderwerpen zijn (eventueel) overlast in de buurt, parkeerbeleid en veiligheid in het algemeen.

OVERDRACHT
De stichting MFC is met ingang van 1 januari 2017 gestart met de exploitatie van voormalig Pro Rege en kerk. De procedure om als stichting het gebouw in eigendom te verkrijgen is in volle gang. Een taxatie moet nog plaatsvinden en zodra dit gereed is hopen we tot een spoedige overdracht te komen.

UITBREIDING BESTUUR
Het stichtingsbestuur bestaat nu nog uit 5 personen. Gelet op de vele werkzaamheden die nu op ons af komen is uitbreiding gewenst. Er zijn gesprekken met een aantal kandidaten geweest en het bestuur is zeer content dat nog 3 personen zitting willen nemen in het stichtingsbestuur. Het zijn Jan den Boer, Henk Stinissen en Piet Wiersema. Hartelijk welkom in het bestuur !

RESERVERING EN AANSPREEKPUNT
Reservering van zalen bij de beheerster mevrouw K. Keizer, telefoonnummer 0596-591245. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

Klaas Kooistra
MFC Spijk