Verslag inspraakavond MFC Spijk

Op 22 november is een informatieavond gehouden over de inrichting en realisatie van ons Multi Functioneel Centrum MFC (dorpshuis) te Spijk.

Met een goed gevulde zaal opent de voorzitter van de commissie voorzieningen de avond en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens een presentatie over de resultaten van de enquête. Met een respons van meer dan 50 % mag deze enquête representatief worden genoemd. 90 % van de respondenten heeft gereageerd met een JA op de vraag of een MFC in Spijk gewenst is. Verder vindt men de aangereikte functionaliteiten in het MFC over het algemeen belangrijk dan wel minder belangrijk. Een gering deel heeft bepaalde functionaliteiten als onbelangrijk bestempeld. Verder blijkt uit 60 ingevulde enquêtes de bereidheid om op bestuurlijk en uitvoerend niveau mee te willen werken in de totstandkoming van het MFC. Vervolgens volgt nog een korte uitleg over het programma deze avond. De voorzittershamer wordt overgedragen aan de heer Schollema uit Middelstum die als avondvoorzitter ons door de avond zal leiden.

Aansluitend neemt de heer Veenstra van het bureau Tandem ons mee in de presentatie van de uitgewerkte plannen nieuwbouw en verbouw van het MFC. De zaal neemt met belangstelling kennis van deze plannen. Naast deze bouwplannen ligt er nu een haalbaarheidsonderzoek, een financieringsplan en een dekkingsplan. De voor- en nadelen van ver- en nieuwbouw zijn nog eens duidelijk op een rij gezet.

Voordelen nieuwbouw:

 • maatwerk.
 • beperkt onderhoud & energiezuinig (exploitatie).
 • aardbevingsbestendig bouwen vanaf ontwerp.

Nadelen nieuwbouw:

 • Is de sloop van een karakteristiek pand wenselijk?
 • gedurende de nieuwbouw is het dorpshuis niet beschikbaar.
 • dekkingsplan: beperkt aantal fondsen subsidiëren nieuwbouw

 

Voordelen verbouw:

 • behouden van karakteristieke panden en hun kwaliteiten.
 • huisvestingsbehoefte past in/bij bestaande opstallen (flexibel, duurzaam, kwaliteiten).
 • bouwkundig versterken bestaande panden vanaf ontwerp.
 • bouwkosten verbouw zijn lager dan voor nieuwbouw.

Nadelen verbouw:

 • woekeren met bestaande ruimten (verloren meters).
 • onderhoud op langere termijn substantieel.

Na de pauze krijgt de zaal de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Als punt van zorg is de exploitatie van zowel de nieuwbouw als verbouwvariant geuit. Een aantal zaken zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Deze beïnvloeden het aanleveren van een betrouwbare exploitatie en voornamelijk heeft dit betrekking op de mate van externe financiering. Op de vraag of de NAM gelden ook zijn aangewend in het project kon instemmend worden gereageerd. Van de gesitueerde dienstwoning in het nieuwbouwproject wordt de zin en noodzaak betwijfeld. Dit is meegenomen om een zuiver vergelijk te hebben. De vraag of in het MFC ingaande 01-01-2017 een opbaarruimte wordt gerealiseerd wordt positief bevestigd.

Aan het eind van de avond is de zaal om een mandaat gevraagd om of met nieuwbouw of met verbouw verder te gaan. De uitslag van de stemming is dat de meerderheid mandaat geeft om met nieuwbouw verder te gaan. Omstreeks 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt een ieder voor de inbreng en wenst allen wel thuis.

 

HOE NU VERDER

De uitslag betreffende het gegeven mandaat voor nieuwbouw zal met het college van B. en W. van de gemeente Delfzijl worden gedeeld. Van hen is een prominente bijdrage gevraagd in de financiering van het project MFC te Spijk. Het verdere verloop en de daarbij passende mogelijkheden ligt nu op de tafel bij de gemeente. Zodra er meer duidelijk is wordt u daarover geïnformeerd.

 

START MFC SPIJK MET INGANG VAN 1 JANUARI 2017.

Met de beëindiging van het beheer en exploitatie van het gebouw Pro Rege en het kerkgebouw door de kerkelijke gemeente, komt nu het moment dat op 1 januari 2017 de stichting MFC Spijk deze taak in de huidige gebouwen overneemt.

Tevens houdt dan de commissie voorzieningen op te bestaan. De stichting MFC Spijk zal op 1 januari 2017 een feit zijn. De thans zittende leden in de commissie Voorzieningen gaan het voorlopige stichtingsbestuur vormen. In de uitvoering van het beheer zal weinig tot niets veranderen. De huidige gebruikers en eventueel nieuwe klanten kunnen gewoon gebruik blijven maken van de zalen en overige faciliteiten. Huurprijzen van de zalen en de prijzen van de consumpties zullen ongewijzigd blijven. Gebruikers die nu nog van gebouw Elim gebruikmaken zijn uiteraard ook welkom in het nieuwe MFC in verband met sluiting van het gebouw Elim per 1 januari 2017. Ook de faciliteiten voor opbaring gaan over van Elim naar het MFC. Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft in de vertrouwde handen van mevrouw K. Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen 0596-591245 blijft gehandhaafd. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris, de heer K.W.H. Kooistra, tel. 06-51473596

Wij hopen dat velen gebruik gaan maken van het MFC Spijk. U bent van harte welkom.

Commissie voorzieningen,

Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Koert Stulp, Johnny Sikkema, Thomas Pastoor

Dorpsagenda