Overheden Groningen verheugd over de uitspraak Raad van State gaswinningsbesluit

De 21 gemeenten, provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Veiligheidsregio Groningen zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State.
De Raad van State vernietigt het instemmings‐ en wijzigingsbesluit en treft een aantal voorlopige
voorzieningen:
‐ Een maximale gaswinning van 27 miljard kuub;
‐ Geen gaswinning in Loppersumclusters;
‐ Gaswinning na september 2016 mag uitsluitend plaatsvinden op basis van een nieuw winningsplan, op basis van een instemmingsbesluit.

Een aantal belangrijke bezwaren ingebracht door de Groningse overheden tegen het gaswinningsbesluit, zoals risiconormering, hoogte van de gaswinning ten aanzien van
leveringszekerheid in relatie tot de veiligheid van de inwoners van Groningen zijn gehonoreerd.
Uit de uitspraak blijkt dat de minister geen goede (belangen)afwegingen heeft gemaakt. De keuze voor de leveringszekerheid van 33 miljard kuub is onvoldoende gemotiveerd. Ook blijkt dat een verlaging van de gaswinning tot een lager seismisch risico leidt.
Wij blijven als gezamenlijke overheden de besluitvormingsprocedures en besluiten actief volgen en beschouwen deze uitspraak als een belangrijke stap in de goede richting voor de veiligheid van inwoners van Groningen.
De gezamenlijke Groningse overheden gaan ervanuit dat de minister ook in zijn toekomstige besluitvorming de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop stelt.

Dorpsagenda