Nieuws van de commissie voorzieningen Spijk

Wie zijn wij en onze doelstelling

De commissie voorzieningen is ingesteld door de stichting dorpsbelangen en heeft als doel voorstellen te doen om te komen tot de realisatie van een dorpshuis in Spijk. De reden hiervan is dat de protestantse gemeente Spijk – Losdorp op termijn geen mogelijkheden meer ziet de kerkelijke verenigingsgebouwen, waar tot nu toe nog veel dorpsactiviteiten plaatsvinden, te exploiteren.

Waar moet een dorpshuis aan voldoen?

Centrale ligging in het dorp maakt het dorpshuis laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Gebruik van het dorpshuis moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Voldoende vergaderruimte, oefenruimte, feestzaal (ook voor grotere gezelschappen), maar ook bijzondere functies, zoals een opbaarruimte, zijn speerpunten bij de inrichting van het nieuwe dorpshuis.

Een goed toegerust beheerderschap.

De uitgesproken ambitie “alles onder één dak” vanuit de gemeente Delfzijl nemen we mee in onze afwegingen.

Realisatie binnen aanvaardbare termijnen.

Gezelligheid is troef, je moet je er thuis voelen.

De verbindende factor in het dorp.

Waar staan we nu

Na een oriëntatiefase waar een aantal opties de revue zijn gepasseerd zijn we nu mogelijkheden aan het onderzoeken wat het verenigingsgebouw Pro Rege voor ons kan betekenen. Een verkennend gesprek is inmiddels met kerkrentmeesters en kerkenraad gevoerd.  Gedane voorstellen worden nu nader bestudeerd en uitgewerkt.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden gaat u dat vanzelfsprekend van ons horen.

De commissie voorzieningen bestaat uit:

Henk Sikkema,  voorzitter                                                                                    Klaas Kooistra, secretaris                                                                                   Tonny Meijer                                                                                                   Thomas Pastoor                                                                                                         Johnny Sikkema                                                                                                  Koert Stulp

Namens de commissie voorzieningen,

Th.J .Pastoor