kort verslag Dialoogtafel 12 januari

De vergadering van 12 januari stond in het teken van het bezoek van minister Kamp van Economische zaken. Aan de orde was ook de nieuwe manier van schadeafhandeling die de Dialoogtafel samen met het Centrum Veilig Wonen (CVW) en NAM heeft vormgegeven.

Bezoek van de minister
Minister Kamp geeft een toelichting op het gaswinningsbesluit. Hij gaat ook in op het versterken van huizen en op de gesprekken die worden gevoerd over het instellen van een rijksdienst in de regio voor de aardbevingsproblematiek.
Een deel van de Tafelleden benadrukt tijdens het bezoek dat zij vindt dat de gaswinning moet worden teruggedraaid. Corine Jansen overhandigt de minister namens de Groninger Bodembeweging een manifest waarin zij onder meer oproept tot het stoppen met gaswinning. Kamp zegt dat hij dit ook overhandigt aan het kabinet maar reageert niet inhoudelijk, behalve op de oproep te stoppen met gaswinning. Dat is volgens hem niet realistisch “omdat mensen in het hele land afhankelijk zijn van gas.” De minister wijst er op dat hij, volgens het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de gaswinning in Hoogezand-Sappemeer laat terugbrengen. Daarnaast geeft hij aan dat de schadeafhandeling beter kan en dat er resultaat geboekt moet worden in de versteviging van de huizen. De minister zegt dat hij er van overtuigd is, dat bij een zo grootschalige operatie een sterke publieke regie moet komen. Ook de Dialoogtafel vindt dat er een overheidsorganisatie moet komen, speciaal voor de aardbevingsproblematiek. Volgens Kamp moet deze regie “sterk zijn, interdepartementaal en vanuit het gebied geregisseerd.” Over de aansturing van deze gedeconcentreerde rijksdienst bestaat nog verschil in opvatting tussen de overheden.

Schadeafhandeling nieuwe stijl
De Dialoogtafel Groningen heeft samen met het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM een Programma van Eisen opgesteld waarmee het CVW de nieuwe meldingen van aardbevingsschade gaat afhandelen. Het Programma van Eisen moet er toe leiden dat bewoners die schade melden worden ontzorgd, maximaal worden beschermd in hun rechten en de ruimte hebben om het proces in te richten zoals zij dat zelf willen. Het programma is besproken met het CVW en dat heeft aangegeven dat alle punten te realiseren zijn. GBB, LTO en
MKB hebben punten aangedragen die zij graag in het programma opgenomen zien. Zij dienen die in voor de volgende vergadering.

Centrum voor Veilig Wonen
Bij het CVW zijn vanaf 5 januari tot en met 11 januari 1130 schademeldingen binnengekomen. Dat is meer dan waarop het centrum had gerekend. Directeur Peter Kruyt was uitgegaan van 400 per week. In april verhuist het CVW naar een nieuw kantoor in Appingedam. De directeur verwacht dat bij het CVW halverwege dit jaar 170 mensen werken.

Waardevermeerdering
Op dit moment geldt een tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen. Met die regeling kunnen huiseigenaren, onder bepaalde voorwaarden, een bijdrage van 4000 euro krijgen voor energiebesparende – en opwekkende maatregelen. Deze regeling wordt opgevolgd door de ‘definitieve regeling waardevermeerdering’. Deze zal in grote lijnen overeenkomen met de tijdelijke regeling. De Dialoogtafel heeft er bij minister Kamp op aangedrongen extra geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de regeling naar huiseigenaren met schade buiten de 9 gemeenten.

Leefbaarheid
Bij het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel en de NAM zijn 78 projecten ingediend, die samen staan voor een bedrag van 528 duizend euro. Het gaat om projecten tot 10.000 euro die de leefbaarheid in dorpen vergroten. Een deel van het totaalbedrag dat beschikbaar is voor het verbeteren van de leefbaarheid wordt besteed aan herstructureringsprogramma’s van gemeenten en er worden gebiedsbrede programma’s gemaakt waar mensen/dorpen zich voor kunnen aanmelden.

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda