De Tafel van 4 november in het kort

4 november heeft de Dialoogtafel weer vergaderd. Hieronder het verkorte verslag.

Piet-Jan Schalk

De Dialoogtafel van 4 november stond vooral in het teken van schadeafhandeling. Peter Kruyt, de nieuwe directeur van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) was voor het eerst aanwezig. Hij schuift voortaan als toehoorder aan. De heer Kruyt gaat deelnemen aan de stuurgroep van de Tafel die zich bezighoudt met schadeherstel, versterken van gebouwen en waardevermeerdering.
Mededelingen
De Tafel laat onderzoek doen naar de tevredenheid van schademelders over de afhandeling van hun schades door de NAM. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk een enquête onder schademelders uit te zetten.
Waardevermeerdering
De Tafel is begonnen met de uitwerking van een definitieve regeling voor waardevermeerdering. Opgemerkt wordt dat er meer geld beschikbaar moet komen als het gebied waarvoor de regeling gaat gelden groter wordt dan de huidige negen gemeenten. De tijdelijke regeling voor waardevermeerdering wordt aangevuld met de mogelijkheid voor collectieven om een aanvraag in te dienen.
Evaluatie
De deelnemers aan Tafel evalueren binnenkort zelf het functioneren van de Tafel. Ook een externe partij wordt gevraagd daar zijn licht over te laten schijnen. De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen hoe de Tafel verder gaat na 1 maart 2015.
Bodemdaling/aardbevingsschade
Door de Stichting Mijnbouwschade is aandacht gevraagd voor de vergoeding van mijnbouwschade op de lange termijn en voor mensen met schade waarbij sprake is van een combinatie van bodemdaling en aardbevingen. Aangegeven wordt dat mensen die daarmee te maken hebben nu ‘van het kastje naar de muur worden gestuurd’. De Technische Commissie Bodembeweging is gevraagd te beoordelen of er verbetering nodig is in de afhandeling van schadeclaims als gevolg van bodemdaling. De provincie onderzoekt of nu actie nodig is voor de vergoeding van mijnbouwschade voor latere generaties.
Schadeprotocol
Het bureau Lysias heeft van de Dialoogtafel opdracht gekregen het schadeprotocol van de NAM te onderzoeken en presenteerde zijn bevindingen. Lysias adviseert een nieuw protocol te ontwikkelen. Het bureau formuleert (onder meer) de volgende conclusies:
 het merendeel van eenvoudige schades wordt redelijk voortvarend afgehandeld;
 het perspectief van de claimant en het belang van het ontzorgen zijn in het protocol, de procesaanpak, de benaderingswijze en in de communicatie onderbelicht;
 mede door te toenemende druk op het proces schadeafhandeling staan zorgvuldigheid en voortvarendheid onder druk;
 van veel complexe en/of schrijnende gevallen is de looptijd meer dan een jaar en ontbreekt het aan perspectief op een doorbraak.
Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) is gevraagd advies te geven. Zij vindt dat het uitgangspunt in het protocol het ontzorgen van gedupeerden moet zijn, minder het proces van de NAM. Daarom adviseert ook VEH om het protocol te herschrijven. De start van het Centrum voor Veilig Wonen is volgens de vereniging een goed moment om met een nieuw protocol te beginnen. De bewijslast van schade zou volgens VEH omgedraaid moeten worden. NAM is de veroorzaker van de problemen en daarom moet NAM het bewijs leveren als een schade niet het gevolg is van een aardbeving. VEH adviseert ook een ‘ontzorger’ toe te wijzen aan bewoners met schade.De werkgroep Schadeprotocol wordt gevraagd om in samenspraak met NAM en het Centrum voor Veilig Wonen met een vernieuwd protocol te komen. Daartoe zijn al afspraken gemaakt. De werkgroep probeert zo veel mogelijk verbeteringen al per 01-01-15 in te laten gaan.
Rondvraag
 JosDe Groot (EZ) deelt mee dat het onderzoek naar de waardeontwikkelingen op de woningmarkt vanaf 2015 wordt uitgevoerd door het CBS.
 Siegbert van der Velde geeft aan dat het goed zou zijn dat de Tafel een opinie gaat vormen over methoden die aardbevingen kunnen verminderen. Er wordt afgesproken dat NAM een notitie aanlevert, waarin zij uiteenzet welke alternatieven worden bestudeerd en wat hierbij de voor- en nadelen zijn.