Hoofdpunten uit de vergadering van de Dialoogtafel Groningen 8-4-2014

Spijk.net volgt voor u de werkzaamheden van de dialoogtafel en doet daar na elke vergadering verslag van. De dialoogtafel praat en beslist over de besteding van het door het Rijk, de Provincie en de NAM beschikbaar gestelde compensatiegeld aardbevingsschade.

De Tafel vergaderde dinsdag 8 april voor de tweede maal, alle deelnemers waren aanwezig. Op de agenda stonden 11 onderwerpen, het laatste over de financiën van de Tafel is doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Waterveiligheid
Waterschap Noorderzijlvest gaf een presentatie over de waterveiligheid. De dijken moeten extra worden verstevigd door de aardbevingen. De dijkgebieden die het eerst worden aangepakt zijn die bij het Eemskanaal, het Schildmeer, het Hondhalstermeer en het Winschoterdiep. Met de aanpak van het Eemskanaal Noordzijde wordt voor de zomer gestart. De waterschappen houden de Tafel op de hoogte via burgemeester Rodenboog, die hen vertegenwoordigt. Een aantal mensen aan Tafel pleit er voor dat bij de versterking ook aandacht is voor het verbeteren van onder meer de toeristische/recreatieve functie van dijken en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit.

Mededelingen
 De commissie ‘bijzondere situaties’ brengt voor de zomer aan de Tafelgenoten verslag uit van haar bevindingen. De commissie is opgericht als vangnet voor mensen die door de aardbevingen op meerdere terreinen diep in de problemen zijn geraakt.
 Een werkgroep van de Tafel gaat aan de slag met het onderwerp leefbaarheid. Het is belangrijk dat in die groep bestaande programma’s en nieuwe plannen zoveel mogelijk worden gekoppeld.
 Op de volgende vergadering gaan de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen gezamenlijk in op de risico’s die het deels dichtdraaien van de kraan bij Loppersum met zich mee kan brengen voor andere gebieden.
Het meet- en monitoringsysteem
De NAM geeft een presentatie over de manier waarop het bedrijf de bewegingen van de bodem en de uitwerking daarvan bovengronds in de gaten houdt. In boorgaten worden 60 geofoons geplaatst die bewegingen in de ondergrond registreren. Aan gebouwen komen sensoren die bewegingen bovengronds meten. Daarnaast komen er extra GPS-punten, zodat satellieten de daling van de bodem op meer plaatsten kunnen meten.
Een aantal deelnemers aan Tafel vraagt om de geofoons in een ruim gebied te plaatsen, zodat duidelijk wordt waar de effecten van de bevingen zich exact voordoen. De NAM reageert hier welwillend op. De Tafel draagt onafhankelijke deskundigen aan voor de commissie die de metingen en de analyse daarvan begeleidt.

Waardedalingsregeling
De Tafel waardeert de waardedalingsregeling van de NAM als een eerste stap, maar stelt op een paar punten verbeteringen of verder onderzoek voor. Die hebben betrekking op de begrenzing van het gebied en het soort gebouw (nu alleen woonhuizen) waarvoor de regeling geldt. Ook toetsten onafhankelijke experts de methode die de NAM hanteert om de waardedaling te bepalen. De regeling is bedoeld om mensen die hun woning hebben verkocht te compenseren voor de waardedaling door aardbevingen en wordt half april gepubliceerd.
“Uit de stutten” en integrale aanpak
Binnen het project “Uit de stutten” moet een aantal panden zo snel mogelijk worden hersteld. De NAM heeft een lijst van 250 urgente schadegevallen, de Tafel vindt dat een aantal daarvan met voorrang moeten worden aangepakt. De burgemeesters bekijken of één van hen extra tijd kan uittrekken om er ‘boven op te zitten’, ook als er procedureel oponthoud dreigt.
De Tafel is het erover eens dat er een onafhankelijke organisatie moet worden opgericht die het proces van schadeherstel, versterking en waardevermeerdering van gebouwen aanstuurt, met daaronder een organisatie die het werk uitvoert. De positie van de NAM daarin moet nog worden bepaald.

Economic Board
De provincie heeft een notitie gemaakt over de op te richten Economic Board. De Tafel had op een aantal punten kritiek. Zij vindt het onder meer onduidelijk hoe bedrijven in de regio bij het proces worden betrokken. De voorzitters concluderen dat er een nieuwe notitie moet komen waarin op de kritiekpunten van de Tafel wordt ingegaan.

Dorpsagenda