Memo voorontwerp bestemmingsplan 2005


Datum : 2005/09/30
Aan : Gemeente Delfzijl
CC: : bestuursleden DBS MEMO
Betreft: Reactie voorontwerp bestemmingsplan

We willen als Stichting Dorpsbelangen Spijk een aantal onderwerpen uit het voorontwerp bestemmingsplan bekritiseren en aanvullen. Wij hebben dit gedaan door de dorpsvisie te vergelijken met het voorontwerp. Dit hebben we gedaan in samenwerking met een aantal inwoners van ons dorp. Een aantal onderwerpen zult u niet direct scharen onder de noemer bestemmingsplan maar door er in het bestemmingsplan geen rekening mee te houden zal de leefbaarheid van Spijk wellicht nog verder teruglopen.

1. Veiligheid
In de dorpsvisie wordt aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid. In het uitgewerkte dorpsprofiel word gesproken over parkeren (vracht)auto’s in de dorpskern dit zien wij in bestemmingsplan niet terug. Ook ideeën uit het twee jaar geleden gelanceerd verkeersplan komen niet terug in het bestemmingsplan. Na schriftelijk en mondelinge overleggen is door provincie en gemeente toegezegd om de bewegwijzering na het gereed komen van de N33 zodanig aan te passen dat het vrachtverkeer richting Bierum langs Holwierde zou worden geleid. De nieuwe borden zijn geplaatst en wat schetst onze verbazing…….het is niet zo uitgevoerd zoals afgesproken.
Relatie bestemmingsplan – veiligheid
1. blz 13 Woonplan: primair doel is het realiseren van meer kwaliteit van het wonen
2. blz 14 Nota Duurzaam Veilig: het overgrote deel van de wegen in het
plangebied is aangewezen als 30 km gebied
3. blz 15 Milieubeleidsplan: beperken van de verkeersdruk op de woonkernen
4. blz 20 Verbeteren van de leefbaarheid in het dorp naast bestaande
ruimtelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden
Daarnaast is het zo als er in het bestemmingsplan geen rekening gehouden wordt met en parkeerplaats dat de vrachtwagens (ontsierend en levensgevaarlijk) binnen de bebouwde om worden geparkeerd.
Immers, ook in ons mooie dorp Spijk willen wij graag lekker leven aan de zee.

2. wonen
bouwcontingenten
Het is onbegrijpelijk dat een dorp dat als groeikern is aangemerkt (omdat “nog” aan alle randvoorwaarden wordt voldaan) niet kan groeien. Onlangs is er een steunstee gerealiseerd zodat oudere inwoners langer zelfstandig in Spijk kunnen blijven wonen. Helemaal mooi is het als de ouderen hier ook zouden kunnen blijven wonen. De bejaardenwoningen die er zijn voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden in sommige gevallen zelfs door jongeren bewoond. Ook starters krijgen hierdoor geen kans waardoor de doorstroming stagneert en de bevolking in toenemende mate “vergrijsd”. E.e.a. zal in de nabije toekomst leiden tot het afkalven van de leefbaarheid. Het is schrijnend dat voor de planperiode 2006-2010 er slecht een of twee contigenten voor de groeikern Spijk beschikbaar zijn gekomen terwijl er in de Gemeente Delfzijl dorpen zijn die niet aan de voorwaarden voldoen maar wel een grote hoeveelheid contigenten toebedeeld hebben gekregen.

3. woonboerderij 2
kamperen
Het bestemmingsplan spreekt zichzelf tegen (blz. 22/art. planbeschrijving spreekt over kamperen en blz. 19/art. 6 spreekt niet meer over kamperen) over de realisatie van een camping op wb2. Wij gaan er als dorpsbelangen dan ook vanuit dat deze camping geen onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan.

4. voorzieningen voor de jeugd
In het bestemmingsplan wordt helemaal voorbij gegaan aan een locatie voor een hangplek/soos voor de jeugd (leefklimaat).

5. uitbreiding kerkhof
Dorpsbelangen staat positief ten opzichte van de uitbreiding genoemd tijdens de bespreking van het voorontwerp.

6. monumentale bomen
We willen u erop wijzen dat de bevolking van Spijk niet door gemeente geïnformeerd is over de aanwezigheid van monumentale bomen. Zowel bij de exemplaren in de bibliotheek en de aan ons gestuurde exemplaren waren deze niet toegevoegd. Wij gaan er dan ook vanuit dat er in Spijk geen monumentale bomen aanwezig zijn. Dorpsbelangen vraagt zich af wat het nut is van het opnemen van monumentale bomen in het bestemmingsplan (kapvergunningen dekken de lading).

7. relatie met buitengebied Spijk-Noord

In de dorpsvisie opnemen van mogelijke bebouwing aan de noordzijde van Spijk (Lage Trijnweg, Tweehuizerweg, Kwelderweg) komt als een grote verrassing. In de ca. twee jaar geleden ter inzage gelegde visie was hiervan geenszins sprake. Dit heeft niet direct te maken met het nu voorliggende bestemmingsplan (valt er buiten). Heeft dit een relatie met de aanstaande herziening van het buitengebied Spijk-Noord?

Verder willen we u tot besluit bedanken voor de wijze waarop de voorlichtingsavond door u werd geleid. De toezeggingen en handreikingen om de bevolking te voorzien in adequate informatievoorziening hebben geleid tot een beginnend vertrouwen in de gemeente. Wij spreken de hoop uit dat dit vertrouwen in de toekomst verder mag groeien.

Jan G. Hazeveld
Secretaris

Dorpsagenda